Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 392/2011 van de Commissie van 19 april 2011 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van april 2011 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 616/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor vlees van pluimvee

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 392/2011 van de Commissie van 19 april 2011 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van april 2011 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 616/2007 geopende tariefcontingenten zijn ingediend voor vlees van pluimvee

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”)(1),

Gezien Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten(2), en met name artikel 7, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Verordening (EG) nr. 616/2007 van de Commissie(3) zijn tariefcontingenten geopend voor de invoer van vlees van pluimvee van oorsprong uit Brazilië, Thailand, en andere derde landen.

  2. De invoercertificaataanvragen die in de eerste zeven dagen van april 2011 in het kader van de groepen 1, 2, 4, 6, 7 en 8 zijn ingediend voor de deelperiode van 1 juli tot en met 30 september 2011 en, in het kader van groep 3, voor de periode van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012, hebben, voor bepaalde contingenten, betrekking op een hoeveelheid die groter is dan de beschikbare hoeveelheid. Bijgevolg dient een op de aangevraagde hoeveelheden toe te passen toewijzingscoëfficiënt te worden vastgesteld om te bepalen in hoeverre de invoercertificaten kunnen worden afgegeven,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Op de invoercertificaataanvragen die op grond van Verordening (EG) nr. 616/2007 in het kader van de groepen 1, 2, 4, 6, 7 en 8 zijn ingediend voor de deelperiode van 1 juli tot en met 30 september 2011 en, in het kader van groep 3, voor de periode van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012, worden de in de bijlage bij de onderhavige verordening opgenomen toewijzingscoëfficiënten toegepast.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 april 2011.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 april 2011.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

José Manuel Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

BIJLAGE

Nummer van de groep

Volgnummer

Toewijzingscoëfficiënt voor de invoercertificaataanvragen die zijn ingediend voor de deelperiode van 1.7.2011-30.9.2011

(%)

1

09.4211

0,437144

6

09.4216

0,515235

Nummer van de groep

Volgnummer

Toewijzingscoëfficiënt voor de invoercertificaataanvragen die zijn ingediend voor de periode van 1.7.2011-30.6.2012

(%)

3

09.4213

1,315789