Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 409/2011 van de Commissie van 27 april 2011 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 619/2008 tot opening van een permanente inschrijving voor de vaststelling van de uitvoerrestituties voor bepaalde zuivelproducten

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 409/2011 van de Commissie van 27 april 2011 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 619/2008 tot opening van een permanente inschrijving voor de vaststelling van de uitvoerrestituties voor bepaalde zuivelproducten

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (integrale-GMO-verordening)(1), en met name artikel 161, lid 3, artikel 164, lid 2, onder b), en artikel 170, juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Verordening (EG) nr. 619/2008 van de Commissie(2) is een permanente inschrijving geopend voor de vaststelling van de uitvoerrestituties voor natuurlijke boter in blokken van productcode ex 0405 10 19 9700, butteroil in recipiënten van productcode ex 0405 90 10 9000 en mageremelkpoeder van productcode ex 0402 10 19 9000, en zijn regels vastgesteld voor de inschrijvingsprocedure. Genoemde verordening voorziet met name in inschrijvingsperiodes waarin de offertes mogen worden ingediend.

  2. Om beter te kunnen inspelen op de verslechtering van de situatie op de zuivelmarkt begin 2009, is Verordening (EG) nr. 619/2008 gewijzigd om te voorzien in twee inschrijvingsperiodes per maand. Aangezien de marktsituatie inmiddels aanzienlijk verbeterd is, kan het aantal inschrijvingsperiodes opnieuw op één per maand worden gebracht.

  3. Verordening (EG) nr. 619/2008 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

  4. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 619/2008 wordt de aanhef van de derde alinea vervangen door:

„Elke inschrijvingsperiode eindigt om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) op de derde dinsdag van de maand, met de volgende uitzonderingen:”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 april 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso