Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 412/2011 van de Commissie van 27 april 2011 inzake de afgifte van invoercertificaten voor rijst in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 327/98 geopende tariefcontingenten voor de deelperiode april 2011

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 412/2011 van de Commissie van 27 april 2011 inzake de afgifte van invoercertificaten voor rijst in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 327/98 geopende tariefcontingenten voor de deelperiode april 2011

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”)(1),

Gezien Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten(2), en met name op artikel 7, lid 2,

Gezien Verordening (EG) nr. 327/98 van de Commissie van 10 februari 1998 inzake de opening en de wijze van beheer van bepaalde tariefcontingenten voor de invoer van rijst en breukrijst(3), en met name artikel 5, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Verordening (EG) nr. 327/98 betreft de opening en de wijze van beheer van bepaalde tariefcontingenten voor de invoer van rijst en breukrijst die overeenkomstig bijlage IX bij die verordening zijn verdeeld over landen van oorsprong en vervolgens over verscheidene deelperioden.

  2. Voor de bij artikel 1, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 327/98 vastgestelde contingenten is de tweede deelperiode de maand april.

  3. Blijkens de gegevens die overeenkomstig artikel 8, onder a), van Verordening (EG) nr. 327/98 zijn verstrekt, hebben voor het contingent met het volgnummer 09.4130 de aanvragen die overeenkomstig artikel 4, lid 1, van die verordening zijn ingediend gedurende de eerste tien werkdagen van de maand april 2011, betrekking op een hoeveelheid die groter is dan de beschikbare hoeveelheid. Bijgevolg dient door vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de voor het betrokken contingent aangevraagde hoeveelheden, te worden bepaald in hoeverre de invoercertificaten kunnen worden afgegeven.

  4. Uit de bovenbedoelde gegevens blijkt overigens ook dat voor de contingenten met de volgnummers 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 de aanvragen die overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 327/98 zijn ingediend gedurende de eerste tien werkdagen van de maand april 2011, betrekking hebben op een hoeveelheid die kleiner is dan de beschikbare hoeveelheid.

  5. Derhalve dienen overeenkomstig artikel 5, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 327/98 voor de contingenten met de volgnummers 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 de totale hoeveelheden te worden vastgesteld die beschikbaar zijn voor de volgende contingentsdeelperiode.

  6. Met het oog op een efficiënt beheer van de procedure voor afgifte van de invoercertificaten dient deze verordening onmiddellijk na de bekendmaking ervan in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.

Op grond van de aanvragen van certificaten voor de invoer van rijst in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 327/98 vastgestelde contingent met het volgnummer 09.4130 die zijn ingediend gedurende de eerste tien werkdagen van de maand april 2011, worden certificaten afgegeven voor de aangevraagde hoeveelheden, vermenigvuldigd met de in de bijlage bij de onderhavige verordening vastgestelde toewijzingscoëfficiënt.

2.

De totale hoeveelheden die in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 327/98 vastgestelde contingenten met de volgnummers 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 beschikbaar zijn voor de volgende contingentsdeelperiode, worden vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 april 2011.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

José Manuel Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

BIJLAGE

Bij artikel 1, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 327/98 vastgesteld contingent voor volwitte of halfwitte rijst van GN-code 1006 30:

Oorsprong

Volgnummer

Toewijzings-coëfficiënt voor de deelperiode april 2011

Totale hoeveelheid die beschikbaar is voor de deelperiode juli 2011

(in kg)

Verenigde Staten van Amerika

09.4127

(1)

23 847 531

Thailand

09.4128

(1)

11 108 417

Australië

09.4129

(1)

713 000

Andere landen van oorsprong

09.4130

0,851981 %

0