Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 449/2011 van de Commissie van 6 mei 2011 houdende inschrijving van een aantal benamingen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen ( (Shaanxi ping guo), (Longjing Cha) (BOB), (Guanxi Mi You) (BOB), (Lixian Ma Shan Yao) (BGA))

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 449/2011 van de Commissie van 6 mei 2011 houdende inschrijving van een aantal benamingen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen ( (Shaanxi ping guo), (Longjing Cha) (BOB), (Guanxi Mi You) (BOB), (Lixian Ma Shan Yao) (BGA))

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen(1), en met name artikel 7, lid 4, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Overeenkomstig artikel 6, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 510/2006 is de door de Volksrepubliek China ingediende aanvraag tot registratie van de benamingen „

  L_2011122NL.01006706.png
  (Shaanxi ping guo)”, „
  L_2011122NL.01006707.png
  (Longjing Cha)”, „
  L_2011122NL.01006708.png
  (Guanxi Mi You)” en „
  L_2011122NL.01006709.png
  (Lixian Ma Shan Yao)” bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie(2).

 2. Aangezien bij de Commissie geen bezwaren zijn ingediend overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006, moeten deze benamingen worden ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij deze verordening vermelde benamingen worden ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 mei 2011.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Dacian Cioloş

Lid van de Commissie

BIJLAGE

In bijlage I bij het Verdrag genoemde landbouwproducten voor menselijke consumptie:

 • L_2011122NL.01006802.png
  (Guanxi Mi You) (BOB)

 • L_2011122NL.01006803.png
  (Lixian Ma Shan Yao) (BGA)

 • L_2011122NL.01006804.png
  (Shaanxi ping guo) (BOB)

L_2011122NL.01006805.png
(Longjing Cha) (BOB)