Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 504/2011 van de Raad van 23 mei 2011 houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 442/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 504/2011 van de Raad van 23 mei 2011 houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 442/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 442/2011 van de Raad van 9 mei 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië(1), en met name artikel 14, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Raad heeft op 9 mei 2011 Verordening (EU) nr. 442/2011 vastgesteld.

  2. Gezien de ernst van de situatie in Syrië en overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2011/302/GBVB van de Raad van 23 mei 2011 tot uitvoering van Besluit 2011/273/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië(2) moeten aan de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen, entiteiten en lichamen in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 442/2011 personen worden toegevoegd.

  3. De gegevens over bepaalde personen op de lijst in bijlage II bij die verordening moeten worden bijgewerkt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 442/2011 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 mei 2011.

Voor de Raad

De voorzitster

C. Ashton

BIJLAGE

Personen

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van opneming op de lijst

1.

Bashar Al-Assad

Geboren op 11.09.1965 te Damascus;

diplomatiek paspoort nr. D1903

President van de republiek; opdrachtgever en coördinator van het harde optreden tegen de demonstranten.

23.05.2011

2.

Mahir (alias Maher) Al-Assad

Geboren op 08.12.1967;

diplomatiek paspoort nr. 4138

Commandant van de vierde pantserdivisie, lid van het centraal comité van de Baath-partij, sterke man van de Republikeinse Garde; broer van President Bashar Al-Assad; belangrijkste opdrachtgever van het harde optreden tegen de demonstranten.

23.05.2011

3.

Ali Mamluk (alias Mamlouk)

Geboren op 19.02.1946 te Damascus;

diplomatiek paspoort nr. 983

Chef van de Syrische algemene inlichtingendienst; is betrokken bij het harde optreden tegen de demonstranten.

23.05.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Minister van Binnenlandse Zaken; betrokken bij het harde optreden tegen de demonstranten.

23.05.2011

5.

Atej (alias Atef, Atif) Najib

Voormalig hoofd politieke veiligheidsdienst in Deraa; neef van President Bashar Al-Assad; is betrokken bij het harde optreden tegen de demonstranten.

23.05.2011

6.

Hafiz Makhluf (alias Hafez Makhlouf)

Geboren op 02.04.1971 te Damascus;

diplomatiek paspoort nr. 2246

Kolonel die de leiding heeft over een eenheid van de algemene inlichtingendienst, afdeling Damascus; neef van President Bashar Al-Assad; een van de getrouwen van Mahir al-Assad; is betrokken bij het harde optreden tegen de demonstranten.

23.05.2011

7.

Muhammed Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun)

Geboren op 02.05.1971 te Damascus;

diplomatiek paspoort nr. D 000 00 13 00

Hoofd van de politieke veiligheidsdienst; is betrokken bij het harde optreden tegen de demonstranten.

23.05.2011

8.

Amjad Al-Abbas

Hoofd van de politieke veiligheid in Banyas, is betrokken bij het harde optreden tegen de demonstranten in Baida.

23.05.2011

9.

Rami Makhlouf

Geboren op 10.07.1969 in Damascus,

paspoort nr. 454224

Syrisch zakenman. Geassocieerd met Mahir Al-Assad; neef van President Bashar Al-Assad; financiert het regime en maakt daardoor het harde optreden tegen demonstranten mogelijk.

23.05.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Geboren in 1953 in Hama,

diplomatiek paspoort nr. D0005788

Hoofd Syrische militaire inlichtingendienst; is betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.05.2011

11.

Jamil Hassan

Hoofd inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht; is betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.05.2011

12.

Rustum Ghazali

Geboren op 03.05.1953 te Deraa;

diplomatiek paspoort nr. D000000887

Hoofd Syrische militaire inlichtingendienst voor het plattelandsgebied rond Damascus; is betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.05.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Geboren op 18.06.1962 te Kerdala;

paspoort nr. 88238

Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking als lid van de Shabiha-militie.

23.05.2011

14.

Munzir Al-Assad

Geboren op 01.03.1961 te Lattaquié;

paspoort nr. 86449 en nr. 842781

Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking als lid van de Shabiha-militie.

23.05.2011

15.

Asif Shawkat

Geboren op 15.01.1950 in Al-Madehleh, Tartus

Adjunct-stafchef voor veiligheid en verkenning, is betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.05.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Geboren in 1941

Hoofd van het Syrische bureau van nationale veiligheid, is betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.05.2011

17.

Faruq Al Shar’

Geboren op 10.12.1938

Vicepresident van Syrië, is betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.05.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Geboren op 10.04.1937 (of 20.05.1937) in Hama,

diplomatiek paspoort nr. 000250

Plaatsvervangend vice-president van Syrië belast met nationale veiligheidszaken, is betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.05.2011

19.

Mohamed Hamcho

Geboren op 20.05.1966;

paspoort nr. 002954347

Zwager van Mahir Al Assad; zakenman en lokaal vertegenwoordiger van verscheidene buitenlandse bedrijven; financiert het regime en maakt daardoor het harde optreden tegen de demonstranten mogelijk.

23.05.2011

20.

Iyad (alias Eyad) Makhlouf

Geboren op 21.01.1973;

paspoort nr. N001820740

Broer van Rami Makhlouf en officier van de algemene inlichtingendienst, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.05.2011

21.

Bassam Al Hassan

Adviseur van de president voor strategische zaken; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.05.2011

22.

Dawud Rajiha

Stafchef van de strijdkrachten, verantwoordelijk voor de betrokkenheid van het leger bij het harde optreden tegen vreedzame demonstranten.

23.05.2011

23.

Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf

Geboren op 21.01.1973 in Damascus;

paspoort nr. N00248852

Vice-President van SyriaTel en zaakwaarnemer voor het VS-bedrijf van Rami Makhlouf;; financiert het regime en maakt daardoor het harde optreden tegen de demonstranten mogelijk.

23.05.2011 ”

„BIJLAGE II