Home

Verordening (EU) nr. 575/2011 van de Commissie van 16 juni 2011 betreffende de Catalogus van voedermiddelen (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EU) nr. 575/2011 van de Commissie van 16 juni 2011 betreffende de Catalogus van voedermiddelen (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 79/373/EEG van de Raad, Richtlijn 80/511/EEG van de Commissie, Richtlijnen 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG en 96/25/EG van de Raad en Beschikking 2004/217/EG van de Commissie(1), en met name op artikel 26, leden 2 en 3,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Verordening (EU) nr. 242/2010 van de Commissie van 19 maart 2010 tot opstelling van de Catalogus van voedermiddelen(2) heeft de eerste versie van de Catalogus van voedermiddelen vastgesteld. Deze bestaat uit de lijst van voedermiddelen die reeds is opgenomen in deel B van de bijlage bij Richtlijn 96/25/EG en de kolommen 2, 3 en 4 van de bijlage bij Richtlijn 82/471/EEG en uit een glossarium dat punt IV van deel A van de bijlage bij Richtlijn 96/25/EG overneemt.

  2. De desbetreffende vertegenwoordigers van de verschillende sectoren van de Europese diervoederbranche hebben, in overleg met andere belanghebbende partijen, in samenwerking met de bevoegde nationale autoriteiten en met inachtneming van de ervaringen op dit gebied aan de hand van adviezen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en van de ontwikkeling van de wetenschappelijke of technische kennis, wijzigingen voorgesteld in Verordening (EU) nr. 242/2010. Deze wijzigingen hebben betrekking op nieuwe vermeldingen en verbeteringen van de huidige vermeldingen.

  3. De Commissie heeft de ingediende wijzigingen beoordeeld, gecontroleerd dat de in artikel 26 van Verordening (EG) nr. 767/2009 vermelde procedure en voorwaarden in acht zijn genomen en worden nagekomen, en stemt in met de wijzigingen zoals aangebracht tijdens de beoordeling.

  4. Gezien het zeer grote aantal wijzigingen in Verordening (EU) nr. 242/2010 is het omwille van redenen van samenhang, duidelijkheid en vereenvoudiging gepast om die Verordening in te trekken en te vervangen.

  5. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 24 van Verordening (EG) nr. 767/2009 vermelde Catalogus van voedermiddelen wordt vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EU) nr. 242/2010 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 juni 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso

BIJLAGE