Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 767/2011 van de Commissie van 2 augustus 2011 tot wijziging van de tekst betreffende Tsjechië en Letland in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 3199/93 inzake de wederzijdse erkenning van procedures voor de volledige denaturering van alcohol in verband met de vrijstelling van accijns

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 767/2011 van de Commissie van 2 augustus 2011 tot wijziging van de tekst betreffende Tsjechië en Letland in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 3199/93 inzake de wederzijdse erkenning van procedures voor de volledige denaturering van alcohol in verband met de vrijstelling van accijns

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken(1), en met name artikel 27, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Op grond van artikel 27, lid 1, onder a), van Richtlijn 92/83/EEG dienen de lidstaten vrijstelling van accijns te verlenen voor alcohol die volledig gedenatureerd is overeenkomstig de voorschriften van een lidstaat, mits deze voorschriften naar behoren zijn aangemeld en aanvaard overeenkomstig de leden 3 en 4 van dat artikel.

 2. Volgens Verordening (EG) nr. 3199/93 van de Commissie(2) dienen de denatureringsmiddelen die in iedere lidstaat worden gebruikt om alcohol volledig te denatureren overeenkomstig artikel 27, lid 1, onder a), van Richtlijn 92/83/EEG, in de bijlage bij die verordening te worden beschreven.

 3. Tsjechië heeft op 13 mei 2010 mededeling gedaan van enkele wijzigingen in de denatureringsprocédés waarvoor het bij Verordening (EG) nr. 3199/33 machtiging had verkregen.

 4. De Commissie heeft de overige lidstaten op 18 juni 2010 in kennis gesteld van deze mededeling.

 5. Er zijn bezwaren ingediend tegen de door Tsjechië aangemelde voorschriften. De in artikel 27, lid 4, van Richtlijn 92/83/EEG bedoelde procedure is derhalve nauwgezet gevolgd. Na bespreking in het Accijnscomité heeft Tsjechië zijn oorspronkelijke voorstel gewijzigd om te vermijden dat de voorgestelde voorschriften tot fraude, ontwijking of misbruik zouden leiden.

 6. Overeenkomstig artikel 27, lid 5, van Richtlijn 92/83/EEG heeft Polen de Commissie op 26 mei 2010 meegedeeld dat het misbruik had vastgesteld met volledig gedenatureerde alcohol, die is vrijgesteld van accijns overeenkomstig artikel 27, lid 1, onder a), van Richtlijn 92/83/EEG en gedenatureerd volgens de methode waarvoor Letland bij Verordening (EG) nr. 3199/93 machtiging had verkregen, namelijk een mengsel van ten minste 3 liter isopropylalcohol en 2 gram denatoniumbenzoaat per 100 liter alcohol.

 7. De Commissie heeft de overige lidstaten op 25 juni 2010 in kennis gesteld van deze mededeling.

 8. Uit de reacties op deze mededeling en de bespreking in het Accijnscomité is gebleken dat de meerderheid van de lidstaten het standpunt van Polen deelt. Naar aanleiding van de door Polen geuite bezorgdheid heeft Letland de Commissie meegedeeld dat het bereid is zijn in Verordening (EG) nr. 3199/93 vastgestelde denatureringsprocédé aan te passen.

 9. Verordening (EG) nr. 3199/93 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 10. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Accijnscomité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 3199/93 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 augustus 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso

BIJLAGE

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 3199/93 wordt als volgt gewijzigd:

 1. De tekst betreffende Tsjechië wordt vervangen door:

  Per hectoliter zuivere alcohol:

   • 1 gram denatoniumbenzoaat,

   • 0,2 liter thiofeen,

   • 1 liter methylethylketon (butanon), en

   • 0,2 gram methyleenblauw (C.I. Basic Blue 52015);

   • 0,4 liter solventnafta,

   • 0,2 liter kerosine, en

   • 0,1 liter petroleum (technisch);

   • 3 liter ethyl-tertiair-butylether (ETBE), CAS-nr. 637-92-3,

   • 1 liter isopropylalcohol (IPA), CAS-nr. 67-63-0,

   • 1,0 liter ongelode benzine (BA 95 Natural), CAS-nr. 86290-81-5,

   • 10 milligram fluoresceïne, CAS-nr. 2321-07-05.”.

 2. De tekst betreffende Letland wordt vervangen door:

  Minimumhoeveelheid per 100 liter alcohol:

  1. Mengsel van de volgende stoffen:

   • 9 liter isopropylalcohol,

   • 1 liter aceton,

   • 0,4 gram methyleenblauw of thymolblauw of kristalviolet;

  2. Mengsel van de volgende stoffen:

   • 2 liter methylethylketon,

   • 3 liter methylisobutylketon;

  3. Mengsel van de volgende stoffen:

   • 3 liter aceton,

   • 2 gram denatoniumbenzoaat;

  4. 10 liter ethylacetaat.

  Minimumhoeveelheid per 100 liter gedehydrateerde ethylalcohol (ten hoogste 0,5 % water bevattend):

  1. benzine of petroleum: minimaal 5 liter en maximaal 7 liter.”.