Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 872/2011 van de Raad van 1 september 2011 houdende uitvoering van artikel 16, lid 2, van Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 872/2011 van de Raad van 1 september 2011 houdende uitvoering van artikel 16, lid 2, van Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 204/2011 van de Raad van 2 maart 2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië(1), en met name artikel 16, lid 2,

  1. Overwegende dat, gezien de ontwikkelingen in Libië, de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen in bijlage III van Verordening (EU) nr. 204/2011 dient te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De gegevens voor de entiteiten in de bijlage bij deze verordening worden geschrapt van de lijst in bijlage III bij Verordening (EU) nr. 204/2011.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 september 2011.

Voor de Raad

De voorzitter

M. Dowgielewicz

BIJLAGE

Fonds voor economische en sociale ontwikkeling (ESDF)

National Commercial Bank

Gumhouria Bank

Sahara Bank

Azzawia (Azawiya) Refining

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)

Brega

Sirte Oil Company

Waha Oil Company

Tamoil Africa Holdings Limited (a.k.a. Oil Libya Holding Company)

First Gulf Libyan Bank

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (a.k.a. National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; a.k.a. National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)

North African Geophysical Exploration Company (a.k.a. NAGECO; a.k.a. North African Geophysical Exploration)

National Oil Fields and Terminals Catering Company

Mabruk Oil Operations

Harouge Oil Operations (a.k.a. Harouge; a.k.a. Veba Oil Libya GMBH)

Jawaby Property Investment Limited

Tekxel Limited

Mediterranean Oil Services Company (a.k.a. Mediterranean Sea Oil Services Company)

Mediterranean Oil Services GMBH (a.k.a. MED OIL OFFICE DUESSELDORF, a.k.a. MEDOIL)

Libyan Arab Airlines

Havenautoriteit van Tripoli

Havenautoriteit van Al Khoms

Havenautoriteit van Brega

Havenautoriteit van Ras Lanuf

Havenautoriteit van Zawia

Havenautoriteit van Zuwara

Al-Shahara Oil Services Company (varianten: Al Sharara, Al-shahara oil service company, Sharara Oil Service Company, Sharara, Al-Sharara al-Dhahabiya Oil Service Company)