Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1145/2011 van de Commissie van 10 november 2011 houdende vaststelling van het maximale steunbedrag voor de particuliere opslag van olijfolie in het kader van de inschrijvingsprocedure die is geopend bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1023/2011

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1145/2011 van de Commissie van 10 november 2011 houdende vaststelling van het maximale steunbedrag voor de particuliere opslag van olijfolie in het kader van de inschrijvingsprocedure die is geopend bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1023/2011

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”)(1), en met name artikel 43, onder d), juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1023/2011 van de Commissie van 14 oktober 2011 houdende opening van de inschrijvingsprocedure voor de vaststelling van steun voor de particuliere opslag van olijfolie(2) is voorzien in twee deelperioden voor de inschrijving.

  2. Overeenkomstig artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 826/2008 van de Commissie van 20 augustus 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen inzake de verlening van steun voor de particuliere opslag van bepaalde landbouwproducten(3) besluit de Commissie, op basis van de door de lidstaten meegedeelde offertes, een maximaal steunbedrag vast te stellen of geen maximaal steunbedrag vast te stellen.

  3. Op basis van de in het kader van de tweede deelinschrijving ingediende offertes is het dienstig een maximaal steunbedrag voor de particuliere opslag van olijfolie vast te stellen voor de deelperiode die eindigt op 8 november 2011.

  4. Om de markt snel een signaal te geven en de maatregel efficiënt te kunnen beheren moet de onderhavige verordening in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  5. Het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1023/2011 geopende inschrijving wordt, voor de op 8 november 2011 eindigende deelperiode van de inschrijving, het maximale steunbedrag voor olijfolie vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 november 2011.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

José Manuel Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

BIJLAGE

Product

Maximaal steunbedrag

(EUR/ton/dag)

Olijfolie van de eerste persing

1,3