Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1234/2011 van de Commissie van 23 november 2011 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1245/2010 houdende opening van tariefcontingenten van de Unie voor schapen, geiten, schapenvlees en geitenvlees voor 2011

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1234/2011 van de Commissie van 23 november 2011 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1245/2010 houdende opening van tariefcontingenten van de Unie voor schapen, geiten, schapenvlees en geitenvlees voor 2011

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (integrale-GMO-verordening(1), en met name artikel 144, lid 1, en artikel 148, juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Verordening (EU) nr. 1245/2010 van de Commissie(2) zijn communautaire tariefcontingenten voor schapen, geiten, schapenvlees en geitenvlees geopend voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2011.

  2. Bij de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Australië uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie(3) (hierna de „overeenkomst” genoemd), die is goedgekeurd bij Besluit 2011/768/EU(4) van de Raad, is bepaald dat Australië een aanvullend jaarlijks tariefcontingent van 400 ton (geslacht gewicht) krijgt, dat aan de voor 2011 uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1245/2010 beschikbare hoeveelheid moet worden toegevoegd.

  3. Verordening (EU) nr. 1245/2010 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  4. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In de bijlage bij Verordening (EU) nr. 1245/2010 wordt het deel dat betrekking heeft op Australië vervangen door:

„—

09.2105

09.2106

09.2012

Australië

19 186 ”

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 december 2011.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 november 2011.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Dacian Cioloș

Lid van de Commissie