Home

Advies van de Commissie van 12 oktober 2011 betreffende het verzoek van de Republiek Kroatië om toetreding tot de Europese Unie

Advies van de Commissie van 12 oktober 2011 betreffende het verzoek van de Republiek Kroatië om toetreding tot de Europese Unie

24.4.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 112/3


ADVIES VAN DE COMMISSIE

van 12 oktober 2011

betreffende het verzoek van de Republiek Kroatië om toetreding tot de Europese Unie

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 49,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Elke Europese staat die de waarden van de Europese Unie eerbiedigt en zich ertoe verbindt deze uit te dragen, kan verzoeken lid te worden van de Unie. De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren.

(2)

De Republiek Kroatië heeft een verzoek ingediend om lid van de Unie te mogen worden.

(3)

De Commissie heeft in haar advies van 20 april 2004 over Kroatië(1) reeds haar standpunt verwoord over bepaalde wezenlijke aspecten van de vraagstukken die in verband met het verzoek van Kroatië aan de orde zijn.

(4)

Op de bijeenkomst van de Europese Raad in Kopenhagen in juni 1993 zijn de criteria vastgelegd die als leidraad dienen bij het toetredingsproces en de periodieke beoordeling door de Commissie van de mate waarin Kroatië gereed is voor het lidmaatschap. Overeenkomstig de politieke criteria moet Kroatië beschikken over stabiele instellingen die de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en het respect voor en de bescherming van minderheden garanderen; deze vereisten zijn thans vastgelegd in het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Overeenkomstig de economische criteria dient het land te beschikken over een functionerende markteconomie en het vermogen het hoofd te bieden aan de concurrentiedruk en de marktkrachten binnen de Unie. Het wetgevingscriterium heeft betrekking op het vermogen de verplichtingen van het lidmaatschap die voortvloeien uit de Verdragen en de wetgeving van de Unie, het acquis, op zich te nemen, hetgeen mede inhoudt dat de doelstellingen van een politieke, economische en monetaire unie worden onderschreven. Het vermogen van de Unie om nieuwe leden op te nemen, met handhaving van de dynamiek van de Europese integratie, is ook een belangrijke overweging in het algemene belang van zowel de Unie als de kandidaat-lidstaten.

(5)

De voorwaarden van het stabilisatie- en associatieproces voor de Westelijke Balkan werden door de Raad vastgesteld op 31 mei 1999 en omvatten medewerking met het Internationaal Strafhof voor het voormalige Joegoslavië en regionale samenwerking.

(6)

In december 2006 kwam de Europese Raad overeen dat een op consolidatie, conditionaliteit en communicatie gebaseerde uitbreidingsstrategie, in combinatie met de capaciteit van de EU om nieuwe leden op te nemen, de grondslag vormt voor een nieuwe consensus over uitbreiding.

(7)

Over de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen is onderhandeld in het kader van een conferentie waaraan door de lidstaten en Kroatië werd deelgenomen. Deze onderhandelingen werden gevoerd volgens een onderhandelingskader met strikte voorwaarden voor de opening en de afsluiting van de verschillende hoofdstukken. De onderhandelingen werden op 30 juni 2011 afgesloten met een akkoord over eerlijke en gepaste bepalingen.

(8)

Door toe te treden tot de Europese Unie aanvaardt Kroatië zonder voorbehoud het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met inbegrip van alle doelstellingen van die Verdragen en alle besluiten die sinds hun inwerkingtreding zijn genomen, alsmede de keuzes die zijn gemaakt ten aanzien van de ontwikkeling en versterking van de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

(9)

Een wezenlijk kenmerk van de door deze Verdragen geschapen rechtsorde is dat sommige van de door de instellingen vastgestelde bepalingen en rechtsbesluiten rechtstreeks toepasselijk zijn, dat het recht van de Unie voorrang heeft op nationale voorschriften, ook als die daarmee in strijd zijn, en dat er procedures zijn om de eenvormige toepassing van het recht van de Unie te waarborgen. Toetreden tot de Europese Unie houdt in dat het bindende karakter van deze regels wordt erkend. Inachtneming ervan is noodzakelijk om de doeltreffendheid en eenheid van het recht van de Unie te garanderen.

(10)

De Commissie is van oordeel dat Kroatië aan de politieke criteria voldoet en verwacht dat Kroatië op 1 juli 2013 in staat zal zijn aan de economische criteria en de criteria van het acquis te voldoen en gereed zal zijn voor het lidmaatschap. Het lidmaatschap vereist een aanhoudende inzet voor de waarden waarop de Unie is gegrondvest en een voortdurend streven om deze waarden te bevorderen.

(11)

Kroatië heeft een hoge mate van gereedheid voor het lidmaatschap bereikt. De Commissie roept Kroatië op om de inspanningen voor de aanpassing aan het acquis voort te zetten en zijn bestuurlijke capaciteit verder te versterken, onder meer door duurzame vooruitgang bij de hervorming van het openbaar bestuur. De Commissie zal de naleving door Kroatië van alle verbintenissen die het land bij de toetredingsonderhandelingen is aangegaan, nauwlettend blijven volgen; dit geldt zowel voor de taken die voor de toetredingsdatum moeten worden vervuld, als voor de voortdurende voorbereidingen om bij de toetreding de verantwoordelijkheden van het lidmaatschap te kunnen opnemen. Het toezicht zal in het bijzonder gericht zijn op de verbintenissen die Kroatië is aangegaan op het gebied van de rechterlijke macht, corruptiebestrijding en de grondrechten, op het gebied van justitie, vrijheid en veiligheid, waaronder grensbeheer, en op het gebied van het mededingingsbeleid. Als bij het toezicht problemen aan het licht komen die door Kroatië niet worden opgelost, zal de Commissie zo nodig in een vroegtijdig stadium een waarschuwingsbrief aan de Kroatische autoriteiten richten en kan zij de Raad voorstellen om nog vóór de toetreding passende maatregelen te treffen. De Commissie behoudt zich tevens het recht voor de verschillende in het toetredingsverdrag opgenomen vrijwaringsclausules toe te passen, alsook het specifieke mechanisme voor staatssteun aan de Kroatische scheepsbouw- en staalindustrie.

(12)

De Commissie roept de Kroatische autoriteiten op de vertaling en de revisie van het acquis voor de datum van toetreding te voltooien, zodat de rechtszekerheid bij de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving gewaarborgd is.

(13)

Een van de doelstellingen van de Europese Unie is de versterking van de solidariteit tussen haar volken, met inachtneming van hun geschiedenis, cultuur en tradities.

(14)

De uitbreiding van de Europese Unie door de toetreding van Kroatië draagt bij tot de versterking van stabiliteit, vrijheid en welvaart in Europa. De verwachting is dat Kroatië een actieve rol zal blijven spelen bij de regionale samenwerking op de Westelijke Balkan. De Commissie is verheugd over de verklaring van Kroatië inzake de bevordering van de Europese waarden in Zuidoost-Europa en met name de toezegging van Kroatië dat bilaterale kwesties het proces van toetreding van de kandidaat-lidstaten niet mogen hinderen. De toetreding van Kroatië vormt een bevestiging van de verbintenis van de EU om recht te doen aan het Europese perspectief van de landen van de Westelijke Balkan,

BRENGT EEN GUNSTIG ADVIES UIT:

over de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie.

Dit advies is gericht tot de Raad.

Gedaan te Brussel, 12 oktober 2011.

Voor de Commissie

Štefan FÜLE

Lid van de Commissie voor uitbreiding

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO