Home

Besluit van het Europees Parlementvan 10 mei 2012over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2010(2012/571/EU)

Besluit van het Europees Parlementvan 10 mei 2012over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2010(2012/571/EU)

HET EUROPEES PARLEMENT,

  • gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2010,

  • gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2010, tezamen met de antwoorden van het Agentschap(1),

  • gezien de aanbeveling van de Raad van 21 februari 2012 (06083/2012 — C7-0051/2012),

  • gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

  • gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(2), en met name artikel 185,

  • gezien Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad(3) tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, en met name artikel 60,

  • gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(4), en met name artikel 94,

  • gezien artikel 77 van en bijlage VI bij zijn Reglement,

  • gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie vervoer en toerisme (A7-0124/2012),

De voorzitter

Martin Schulz

De secretaris-generaal

Klaus Welle