Home

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 21 december 2011 tot wijziging van bijlage I bij Beschikking 2007/275/EG betreffende lijsten van dieren en producten die krachtens de Richtlijnen 91/496/EEG en 97/78/EG van de Raad in grensinspectieposten controles moeten ondergaan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 9517) (Voor de EER relevante tekst) (2012/31/EU)

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 21 december 2011 tot wijziging van bijlage I bij Beschikking 2007/275/EG betreffende lijsten van dieren en producten die krachtens de Richtlijnen 91/496/EEG en 97/78/EG van de Raad in grensinspectieposten controles moeten ondergaan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 9517) (Voor de EER relevante tekst) (2012/31/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG(1), en met name artikel 4, lid 5,

Gezien Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht(2), en met name artikel 3, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Richtlijn 91/496/EEG voorziet in veterinaire controles die de lidstaten overeenkomstig die richtlijn moeten uitvoeren op dieren die uit derde landen in de Unie worden binnengebracht.

 2. Richtlijn 97/78/EG voorziet in veterinaire controles voor bepaalde producten van dierlijke oorsprong en bepaalde plantaardige producten die uit derde landen in de Unie worden binnengebracht.

 3. Ingevolge deze richtlijnen mogen de douaneautoriteiten van de lidstaten de invoer van de betrokken dieren en producten niet toestaan tenzij de veterinaire controles aan de grensinspectieposten een bevredigend resultaat hebben opgeleverd.

 4. Volgens Beschikking 2007/275/EG van de Commissie(3) moeten de in bijlage I bij die beschikking vermelde dieren en producten van dierlijke oorsprong in grensinspectieposten veterinaire controles ondergaan overeenkomstig de Richtlijnen 91/496/EEG en 97/78/EG („de veterinaire controles”).

 5. De dieren en producten die de veterinaire controles moeten ondergaan, moeten duidelijk identificeerbaar zijn. Daarom moet de lijst in bijlage I bij Beschikking 2007/275/EG in overeenstemming worden gebracht met de terminologie en referenties in Verordening (EG) nr. 1069/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten)(4) en Verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn(5).

 6. In de lijst in bijlage I bij Beschikking 2007/275/EG wordt de gecombineerde nomenclatuur („GN”), die is opgenomen in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief(6), gehanteerd als eerste referentie voor de selectie van zendingen die de veterinaire controles moeten ondergaan.

 7. De in die verordening genoemde GN-codes zijn sinds de goedkeuring van Beschikking 2007/275/EG verscheidene malen bijgewerkt. Er werden aanzienlijke wijzigingen aangebracht in de GN-codes voor producten van dierlijke voorsprong. Bovendien werden bij Verordening (EU) nr. 1228/2010 van de Commissie(7) in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 GN-codes ingevoerd voor specifieke overbrengingen van goederen, zoals de bevoorrading van schepen. Omdat die GN-codes betrekking kunnen hebben op producten van dierlijke oorsprong, moeten zij worden toegevoegd aan de lijst in bijlage I bij Beschikking 2007/275/EG.

 8. In het Trade Control and Expert System (Traces) van de Unie, dat is ingevoerd bij Beschikking 2004/292/EG van de Commissie van 30 maart 2004 betreffende de toepassing van het Traces-systeem en tot wijziging van Beschikking 92/486/EEG(8), werden dieren en producten van dierlijke oorsprong aanvankelijk geïdentificeerd aan de hand van de GN-posten met vier cijfers. Traces is vervolgens bijgewerkt, en nu kunnen bepaalde dieren en producten van dierlijke oorsprong aan de hand van GN-onderverdelingen met zes of acht cijfers worden geïdentificeerd teneinde een onjuiste indeling van goederen te voorkomen. De desbetreffende referenties in de lijst in bijlage I bij Beschikking 2007/275/EG moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 9. Voor bepaalde GN-codes heeft Beschikking 2007/275/EG enkel betrekking op een deel van het desbetreffende hoofdstuk of de desbetreffende post van de GN. In die gevallen wordt in kolom 3 van de lijst in bijlage I bij die beschikking verwezen naar de toepasselijke veterinaire wetgeving van de Unie en nadere informatie gegeven over de dieren en producten die de veterinaire controles moeten ondergaan. Gezien de terminologie en de referenties die nu in Verordening (EG) nr. 1069/2009 en Verordening (EU) nr. 142/2011 worden gegeven, moeten de referenties in Beschikking 2007/275/EG worden bijgewerkt om rekening te houden met de huidige wetgeving van de Unie.

 10. Met het oog op de consistentie van de wetgeving van de Unie moet de lijst in bijlage I bij Beschikking 2007/275/EG worden bijgewerkt om rekening te houden met recente wijzigingen in de GN-codes en in de noodzakelijke referenties in kolom 3 van die lijst.

 11. De lijst in bijlage I bij Beschikking 2007/275/EG moet daarom worden vervangen door de lijst in de bijlage bij dit besluit. Beschikking 2007/275/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 12. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Beschikking 2007/275/EG wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is van toepassing met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 21 december 2011.

Voor de Commissie

John Dalli

Lid van de Commissie

BIJLAGE

„BIJLAGE I