Home

Besluit 2012/36/GBVB van de Raad van 23 januari 2012 tot wijziging van Besluit 2010/639/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus

Besluit 2012/36/GBVB van de Raad van 23 januari 2012 tot wijziging van Besluit 2010/639/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De Raad heeft op 25 oktober 2010 Besluit 2010/639/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus(1) vastgesteld.

 2. De Raad heeft de bestaande beperkende maatregelen bij Besluit 2011/666/GBVB van 10 oktober 2011(2) verlengd tot en met 31 oktober 2012.

 3. Gelet op de ernst van de situatie in Belarus moeten tegen het land aanvullende beperkende maatregelen worden vastgesteld.

 4. De inreisbeperkingen en de bevriezing van tegoeden en economische middelen dienen te worden toegepast op personen die verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechtenschendingen of voor onderdrukking van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie, met name personen in een leidinggevende positie, alsook op personen en entiteiten die baat hebben bij of steun verlenen aan het beleid van het Loekasjenko-regime, met name personen en entiteiten die financiële of materiële steun aan het regime bieden.

 5. Besluit 2010/639/GBVB moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2010/639/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

 1. aan artikel 1, lid 1, worden de volgende punten toegevoegd:

  1. verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechtenschendingen en voor het onderdrukken van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie; de lijst van deze personen staat in bijlage V;

  2. en personen of entiteiten die baat hebben bij of steun verlenen aan het beleid van het Loekasjenko-regime; de lijst van deze personen en entiteiten staat in bijlage V.”;

 2. aan artikel 2, lid 1, worden de volgende punten toegevoegd:

  1. voor ernstige mensenrechtenschendingen en voor het onderdrukken van het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie als vermeld in bijlage V;

  2. en personen of entiteiten die baat hebben bij of steun verlenen aan het beleid van het Loekasjenko-regime als vermeld in bijlage V.”;

 3. artikel 2, lid 2, wordt vervangen door:

  „2.

  Aan of ten behoeve van de in de bijlagen IIIA, IV en V genoemde personen mogen geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld.”;

 4. in artikel 3, lid 1, wordt punt a) vervangen door:

  1. nodig zijn ter dekking van de basisbehoeften van de in de bijlagen IIIA, IV of V genoemde personen en de familieleden die van hen afhankelijk zijn, zoals voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare nutsvoorzieningen;”.

Artikel 2

De bijlage bij dit besluit wordt als bijlage V bij Besluit 2010/639/GBVB gevoegd.

Artikel 3

Dit besluit wordt van kracht op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 23 januari 2012.

Voor de Raad

De voorzitster

C. Ashton

BIJLAGE

„BIJLAGE V