Home

Besluit van de Commissie van 23 maart 2011 betreffende steunmaatregel C 39/07 die Italië ten uitvoer heeft gelegd ten gunste van Legler SpA (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 1758) (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2012/51/EU)

Besluit van de Commissie van 23 maart 2011 betreffende steunmaatregel C 39/07 die Italië ten uitvoer heeft gelegd ten gunste van Legler SpA (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 1758) (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2012/51/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna het „Verdrag”), en met name de eerste alinea van artikel 108, lid 2,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en met name artikel 62, lid 1, onder a),

Gezien het besluit van de Commissie tot inleiding van de procedure van artikel 108, lid 2, van het EG-Verdrag ten aanzien van steunmaatregel C 4/03 (ex NN 102/02)(1),

Na de belanghebbenden overeenkomstig de genoemde artikelen te hebben aangemaand hun opmerkingen kenbaar te maken, en gezien deze opmerkingen,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

  Artikel 1

  De formele onderzoeksprocedure op grond van artikel 108, lid 2, van het Verdrag ten aanzien van de rechtstreekse subsidie ten belope van 13,2 miljoen EUR ten behoeve van Legler S.p.A. wordt gesloten.

  Artikel 2

  De overheidsgarantie ten belope van 13 miljoen EUR en de omzetting van schuldvorderingen in kapitaal ten belope van 383 850 EUR, die Italië in strijd met artikel 108, lid 3, van het Verdrag aan Legler SpA heeft toegekend, vormen met de interne markt onverenigbare staatssteun.

  Artikel 3

  1.

  Italië moet de in artikel 2 bedoelde steun van de begunstigde terugvorderen.

  2.

  De terug te vorderen steun omvat rente tot de daadwerkelijke terugbetaling ervan.

  Wat de overheidsgarantie betreft, wordt deze rente berekend vanaf de dag volgende op de intrekking van de aanmelding van de herstructureringssteun door Italië.

  Wat de omzetting van schuldvorderingen in kapitaal betreft, wordt de rente berekend vanaf het tijdstip waarop de steun de begunstigde ter beschikking is gesteld.

  3.

  De rente wordt berekend op samengestelde grondslag in overeenstemming met hoofdstuk V van Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie(24) en in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 271/2008 van de Commissie(25) tot wijziging van Verordening (EG) nr. 794/2004.

  4.

  Italië schrapt met ingang van de datum van de kennisgeving van dit besluit alle nog uitstaande betalingen voor de in artikel 2 genoemde steun.

  Artikel 4

  1.

  De terugvordering van de in artikel 2 bedoelde steun geschiedt onverwijld en daadwerkelijk.

  2.

  Italië zorgt ervoor dat dit besluit binnen vier maanden na de kennisgeving ervan ten uitvoer wordt gelegd.

  Artikel 5

  Artikel 6