Home

Uitvoeringsbesluit 2012/124/GBVB van de Raad van 27 februari 2012 tot uitvoering van Besluit 2011/101/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe

Uitvoeringsbesluit 2012/124/GBVB van de Raad van 27 februari 2012 tot uitvoering van Besluit 2011/101/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,

Gezien Besluit 2011/101/GBVB van de Raad(1), en met name artikel 6, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Raad heeft op 15 februari 2011 Besluit 2011/101/GBVB vastgesteld.

  2. De informatie over één persoon op de lijst in bijlage I bij Besluit 2011/101/GBVB dient te worden geactualiseerd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Besluit 2011/101/GBVB wordt gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 27 februari 2012.

Voor de Raad

De voorzitster

C. Ashton

BIJLAGE

De tekst betreffende Cephas George Msipa wordt vervangen door de onderstaande tekst:

Naam (en eventuele aliassen)

Identificatiegegevens

Motivering

„60.

Msipa, Cephas George

Voormalig gouverneur van de provincie Midlands, geboren 7.7.1931.

Paspoort ZD001500

ID 63-358147A67

Voormalig provinciegouverneur die banden heeft met de ZANU-PF-fractie in de regering.”