Home

Besluit 2012/392/GBVB van de Raad van 16 juli 2012 betreffende de GVDB-missie van de Europese Unie in Niger (EUCAP SAHEL Niger)

Besluit 2012/392/GBVB van de Raad van 16 juli 2012 betreffende de GVDB-missie van de Europese Unie in Niger (EUCAP SAHEL Niger)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 28, artikel 42, lid 4, en artikel 43, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De Raad heeft op 21 maart 2011 de strategie van de Europese Unie voor veiligheid en ontwikkeling in de Sahel verwelkomd, en hij heeft in dit verband onderstreept dat de Unie er van oudsher belang bij heeft de onveiligheid in de Sahel te verminderen en te zorgen voor een betere ontwikkeling van de regio. Meer recentelijk is het door toenemende terroristische acties en de gevolgen van het conflict in Libië nog dringender geworden om de burgers en de belangen van de Unie in de regio te beschermen en te voorkomen dat deze bedreigingen zich tot de Unie uitbreiden, terwijl wordt geholpen met het beperken van de regionale bedreigingen voor de veiligheid.

 2. De Raad heeft op 23 maart 2012 zijn goedkeuring gehecht aan het crisisbeheersingsconcept voor een mogelijke civiele missie in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) in de Sahel.

 3. Op 1 juni 2012 heeft de minister-president van Niger een uitnodigingsbrief in verband met de geplande GVDB-missie aan de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (HV) gericht, waarin hij zich verheugt over de inzet van een GVDB-missie van de Unie ter versterking van de vermogens van de Nigerese veiligheidstroepen, in het bijzonder met het oog op de effectieve, samenhangende en gecoördineerde bestrijding van terrorisme en georganiseerde criminaliteit.

 4. Voor EUCAP SAHEL Niger moet de wachtdienst in werking worden gesteld.

 5. EUCAP SAHEL Niger zal worden uitgevoerd in een mogelijk verslechterende situatie die de verwezenlijking van de doelstellingen van het externe optreden van de Unie, geformuleerd in artikel 21 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), kan hinderen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1 Missie

De Unie stelt een GVDB-missie van de Europese Unie in Niger in, ter ondersteuning van de vermogensopbouw van de Nigerese veiligheidsactoren met het oog op de bestrijding van terrorisme en georganiseerde criminaliteit (EUCAP SAHEL Niger).

Artikel 2 Doelstellingen

In het kader van de uitvoering van de strategie van de Europese Unie voor veiligheid en ontwikkeling in de Sahel, heeft EUCAP SAHEL Niger tot doel de Nigerese autoriteiten in staat te stellen uitvoering te geven aan de veiligheidsdimensie van hun eigen strategie voor veiligheid en ontwikkeling, alsook de regionale coördinatie te verbeteren bij de bestrijding van gemeenschappelijke veiligheidsuitdagingen. EUCAP SAHEL Niger heeft in het bijzonder tot doel een bijdrage te leveren tot de ontwikkeling van een geïntegreerde, multidisciplinaire, samenhangende, duurzame en op mensenrechten gebaseerde aanpak, door de verschillende Nigerese veiligheidsactoren, van de strijd tegen terrorisme en georganiseerde criminaliteit.

Artikel 3 Taken

1.

Om de doelstellingen van artikel 2 te verwezenlijken zal EUCAP SAHEL Niger:

 1. in aanvulling op andere actoren, advies en bijstand verlenen bij de uitvoering van de veiligheidsdimensie van de Nigerese strategie voor veiligheid en ontwikkeling op nationaal niveau,

 2. de ontwikkeling ondersteunen van alomvattende regionale en internationale coördinatie in de strijd tegen terrorisme en georganiseerde criminaliteit,

 3. de rechtsstaat versterken door de vermogens voor strafrechtelijk onderzoek te ontwikkelen, en in dit kader passende opleidingsprogramma’s ontwikkelen en uitvoeren,

 4. de ontwikkeling van permanente Nigerese veiligheidstroepen ondersteunen,

 5. bijdragen tot het formuleren, plannen en uitvoeren van projecten op veiligheidsgebied.

2.

EUCAP SAHEL Niger zal aanvankelijk worden toegespitst op de in lid 1 genoemde activiteiten die bijdragen tot het verbeteren van de controle over het grondgebied van Niger, waaronder in coördinatie met de Nigerese gewapende strijdkrachten.

3.

EUCAP SAHEL Niger verricht geen uitvoerende taken.

Artikel 4 Commandostructuur en structuur

1.

EUCAP SAHEL Niger heeft, als crisisbeheersingsoperatie, een gemeenschappelijke commandostructuur.

2.

EUCAP SAHEL Niger heeft haar hoofdkwartier in Niamey.

3.

De structuur van EUCAP SAHEL Niger is als volgt:

 1. een hoofd van de missie;

 2. een plannings- en operationele component, met inbegrip van regionale verbindingsfunctionarissen;

 3. een missie-ondersteuningscomponent;

 4. onderdelen voor rapportering, veiligheid, analyse, advies en voorlichting van de bevolking;

 5. een ondersteunend element in Brussel.

4.

EUCAP SAHEL Niger beschikt over een projectcel voor het formuleren en het uitvoeren van projecten. Op gebieden die verband houden met EUCAP SAHEL Niger en ter ondersteuning van de doelstellingen ervan kan EUCAP Sahel Niger, in voorkomend geval, projecten die door de lidstaten en derde staten onder hun verantwoordelijkheid worden uitgevoerd, coördineren, faciliteren en van advies voorzien.

Artikel 5 Civiele operationele commandant

Artikel 6 Hoofd van de missie

Artikel 7 Personeel

Artikel 8 Status van EUCAP Sahel Niger en het personeel ervan

Artikel 9 Politieke controle en strategische leiding

Artikel 10 Deelneming van derde staten

Artikel 11 Veiligheid

Artikel 12 Wachtdienst

Artikel 13 Financiële regelingen

Artikel 14 Samenhang van het optreden van de Unie en coördinatie

Artikel 15 Vrijgave van gegevens

Artikel 16 Inwerkingtreding en looptijd