Home

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 5 oktober 2012 betreffende de erkenning van het juridische en toezichtkader van de Verenigde Staten van Amerika als gelijkwaardig aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake ratingbureaus (Voor de EER relevante tekst) (2012/628/EU)

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 5 oktober 2012 betreffende de erkenning van het juridische en toezichtkader van de Verenigde Staten van Amerika als gelijkwaardig aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake ratingbureaus (Voor de EER relevante tekst) (2012/628/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus(1), en met name artikel 5, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op 12 juni 2009 heeft de Commissie aan het Comité van Europese effectenregelgevers (CEER), wiens taken zijn overgenomen door de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA, European Securities and Markets Authority), die op 1 januari 2011 is opgericht op grond van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten)(2), een mandaat verleend om technisch advies uit te brengen in verband met de technische beoordeling van het juridische en toezichtkader van de Verenigde Staten van Amerika (hierna de „Verenigde Staten” genoemd) inzake ratingbureaus.

  2. In zijn op 21 mei 2010 uitgebrachte eerste advies heeft het CEER erop gewezen dat er op twee terreinen (namelijk de kwaliteit van methodologieën en ratings en de openbaarmaking van ratings) aanzienlijke verschillen tussen het kader van de Verenigde Staten en het Uniekader bleven bestaan. Vervolgens heeft de ESMA, na de inwerkingtreding op 21 juli 2010 van de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, haar technische advies aan de Commissie geactualiseerd en aangegeven dat het juridische en toezichtkader van de Verenigde Staten inzake ratingbureaus thans als gelijkwaardig aan Verordening (EG) nr. 1060/2009 kon worden beschouwd.

  3. Overeenkomstig artikel 5, lid 6, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1060/2009, moet worden beoordeeld of aan drie voorwaarden is voldaan voordat het juridische en toezichtkader van een derde land als gelijkwaardig aan Verordening (EG) nr. 1060/2009 kan worden beschouwd.

  4. Volgens de eerste voorwaarde moeten ratingbureaus in het betrokken derde land aan toelating of registratie zijn onderworpen en doorlopend aan effectief toezicht en effectieve handhaving zijn onderworpen. Het juridische en toezichtkader van de Verenigde Staten inzake ratingbureaus bestaat uit de Credit Rating Agency Reform Act van 2006 (hierna de „wet op de ratingbureaus” genoemd), waarmee ter bescherming van de beleggers en in het algemeen belang wordt beoogd de kwaliteit van de ratings te verbeteren door de verantwoording, transparantie en mededinging in de sector van de ratingbureaus te bevorderen, alsook uit artikel 15E(3), artikel 17(4) en artikel 21B(a)(5) van de Securities Exchange Act (hierna de „beurswet” genoemd). De bepalingen van de wet op de ratingbureaus zijn van toepassing geworden met de vaststelling in juni 2007 door de Securities and Exchange Commission (SEC) van een reeks voorschriften ter uitvoering van een registratie- en toezichtprogramma voor ratingbureaus die zich laten registreren als een Nationally Recognized Statistical Ratings Organization (NRSRO). Opdat hun ratings voor regelgevingsdoeleinden kunnen worden gebruikt, moeten ratingbureaus zich bij de SEC laten registreren, waarna zij doorlopend aan toezicht van de SEC zijn onderworpen. De SEC beschikt over een breed scala aan toezichtbevoegdheden waardoor zij in staat is na te gaan of ratingbureaus hun wettelijke verplichtingen nakomen. Het betreft onder meer de bevoegdheid om documenten in te zien, om onderzoeken en inspecties ter plaatse te verrichten, alsook om toegang tot gegevens over opgenomen telefoongesprekken en elektronische communicatie op te eisen. De SEC kan deze bevoegdheden niet alleen ten aanzien van ratingbureaus, maar ook ten aanzien van andere bij ratingactiviteiten betrokken personen uitoefenen. Overeenkomstig artikel 15E(p)(3)(A) van de beurswet moet de SEC ten minste jaarlijks een onderzoek naar elke NRSRO instellen en over de bevindingen van deze onderzoeken verslag uitbrengen(6). Wanneer de SEC heeft vastgesteld dat een NRSRO een uit het toepasselijke toezicht- en regelgevingskader voortvloeiende verplichting heeft geschonden, kan zij kiezen uit een breed scala van toezichtmaatregelen om een einde aan de inbreuk te maken. Deze maatregelen omvatten onder meer de bevoegdheid om de registratie in te trekken, om het gebruik van ratings voor regelgevingsdoeleinden op te schorten en om ratingbureaus te bevelen een einde aan de inbreuk te maken. De SEC kan ratingbureaus ook zware straffen opleggen omdat zij de geldende voorschriften hebben overtreden. De NRSRO's zijn bijgevolg doorlopend aan effectief toezicht en effectieve handhaving onderworpen. De tussen de ESMA en de SEC gesloten samenwerkingsovereenkomst voorziet in de uitwisseling van informatie over de ten aanzien van grensoverschrijdende ratingbureaus getroffen handhavings- en toezichtmaatregelen.

  5. Volgens de tweede voorwaarde moeten ratingbureaus in het derde land onderworpen zijn aan juridisch bindende voorschriften die gelijkwaardig zijn aan die van de artikelen 6 tot en met 12 van en bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1060/2009. Het juridische en toezichtkader van de Verenigde Staten beantwoordt aan de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 1060/2009 wat betreft het beheer van belangenconflicten, de organisatorische processen en procedures die een ratingbureau dient te hebben ingesteld, de kwaliteit van ratings en ratingmethodologieën, de openbaarmaking van ratings en de algemene en periodieke openbaarmaking van ratingactiviteiten. Het kader van de Verenigde Staten voorziet derhalve in een gelijkwaardige bescherming wat integriteit, transparantie, goed bestuur van ratingbureaus en betrouwbaarheid van de ratingactiviteiten betreft.

  6. Volgens de derde voorwaarde moet de regelgeving in het derde land bemoeienis van de toezichthoudende autoriteiten en andere overheden van dat derde land met de inhoud van ratings en methodologieën uitsluiten. In dit verband zij erop gewezen dat het de SEC en enigerlei andere overheid in de Verenigde Staten bij wet verboden is zich met de inhoud van ratings en ratingmethodologieën te bemoeien.

  7. Gezien de onderzochte factoren kan het juridische en toezichtkader van de Verenigde Staten inzake ratingbureaus worden geacht te voldoen aan de in artikel 5, lid 6, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1060/2009 gestelde voorwaarden. Het juridische en toezichtkader van de Verenigde Staten inzake ratingbureaus moet daarom als gelijkwaardig worden beschouwd aan het juridische en toezichtkader dat bij Verordening (EG) nr. 1060/2009 is ingesteld. In samenwerking met de ESMA zal de Commissie de ontwikkeling van het juridische en toezichtkader van de Verenigde Staten inzake ratingbureaus en de inachtneming van de voorwaarden op grond waarvan dit besluit is genomen, blijven monitoren.

  8. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Europees Comité voor het effectenbedrijf,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1060/2009 wordt het juridische en toezichtkader van de Verenigde Staten inzake ratingbureaus als gelijkwaardig aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 1060/2009 beschouwd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 5 oktober 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso