Home

Besluit van de Commissie van 2 juli 2012 tot wijziging van Beschikking C(2009) 770 van de Commissie wat betreft de vaststelling van de volledige tekst van het referentiedocument voor de beste beschikbare technieken voor energie-efficiëntie Voor de EER relevante tekst

Besluit van de Commissie van 2 juli 2012 tot wijziging van Beschikking C(2009) 770 van de Commissie wat betreft de vaststelling van de volledige tekst van het referentiedocument voor de beste beschikbare technieken voor energie-efficiëntie Voor de EER relevante tekst

6.7.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 198/3


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 2 juli 2012

tot wijziging van Beschikking C(2009) 770 van de Commissie wat betreft de vaststelling van de volledige tekst van het referentiedocument voor de beste beschikbare technieken voor energie-efficiëntie

(Voor de EER relevante tekst)

2012/C 198/04

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging(1), en met name artikel 17, lid 2,

Gezien het besluit van de Commissie van 7 november 2001(2), waarin de Commissie heeft besloten de bevoegdheid om namens en onder verantwoordelijkheid van de Commissie de volledige tekst van de referentiedocumenten voor de beste beschikbare technieken vast te stellen, aan het directoraat-generaal Milieu te delegeren,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij artikel 17, lid 2, van Richtlijn 2008/1/EG is voorzien in een uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de betrokken bedrijfstakken over de beste beschikbare technieken en in de bekendmaking van de resultaten van die uitwisseling;

(2)

Bij Beschikking C(2009) 770 van de Commissie van 3 februari 2009 heeft de Commissie de volledige tekst vastgesteld van het referentiedocument voor de beste beschikbare technieken voor energie-efficiëntie, dat online kan worden geraadpleegd(3);

(3)

De Commissie heeft van concurrenten van de onderneming „PVT Technology” verscheidene klachten ontvangen dat die onderneming het referentiedocument voor de beste beschikbare technieken voor energie-efficiëntie misbruikt voor marketingdoeleinden en de „Poetter Sensor” noemt als een voorbeeld van beste beschikbare technieken voor energie-efficiëntie;

(4)

Het referentiedocument voor de beste beschikbare technieken voor energie-efficiëntie moet worden gewijzigd door onder 2.10.4 de link http://www.pvt-tec.de onder „Reference information” te schrappen,

BESLUIT:

Enig artikel

De link http://www.pvt-tec.de onder „Reference information” onder punt 2.10.4 van het referentiedocument voor de beste beschikbare technieken voor energie-efficiëntie, wordt geschrapt.

Gedaan te Brussel, 2 juli 2012.

Voor de Commissie, bij delegatie

De directeur-generaal Milieu

Karl FALKENBERG