Home

Besluit van de Commissie van 30 november 2012 waarbij vrijstelling van rechten bij invoer wordt verleend voor goederen die zijn bestemd om gratis te worden verstrekt aan of ter beschikking te worden gesteld van de slachtoffers van de aardbevingen van mei 2012 in Italië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 8687) (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek) (2012/746/EU)

Besluit van de Commissie van 30 november 2012 waarbij vrijstelling van rechten bij invoer wordt verleend voor goederen die zijn bestemd om gratis te worden verstrekt aan of ter beschikking te worden gesteld van de slachtoffers van de aardbevingen van mei 2012 in Italië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 8687) (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek) (2012/746/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen(1), en met name artikel 76,

Gezien het verzoek van de Italiaanse Republiek van 12 september 2012 voor het verlenen van vrijstelling van rechten bij invoer voor goederen die zijn bestemd om gratis ter beschikking te worden gesteld van de slachtoffers van de aardbevingen van mei 2012 in Italië,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Aardbevingen zoals die van mei 2012 in Italië zijn aan te merken als een ramp in de zin van hoofdstuk XVII, punt C, van Verordening (EG) nr. 1186/2009; het is daarom gerechtvaardigd om vrijstelling van rechten bij invoer toe te staan voor goederen die aan de voorwaarden van de artikelen 74 tot en met 80 van die verordening voldoen.

 2. De Italiaanse Republiek dient de Commissie in kennis te stellen van het soort en de hoeveelheid goederen die met vrijstelling van rechten zijn ingevoerd ten behoeve van de slachtoffers van de aardbevingen van mei 2012 in Italië, van de organisaties die zij heeft erkend om die goederen te verstrekken of ter beschikking te stellen, en van de maatregelen die zij heeft genomen om te voorkomen dat die goederen voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor noodhulp aan de slachtoffers.

 3. Er dient vrijstelling van rechten te worden verleend voor de goederen die zijn ingevoerd vanaf de datum van de eerste aardbeving.

 4. De overige lidstaten zijn in overeenstemming met artikel 76 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 geraadpleegd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.

Er wordt vrijstelling van rechten bij invoer in de zin van artikel 2, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1186/2009 verleend wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. de goederen zijn bestemd om op een van de volgende wijzen te worden gebruikt:

  1. gratis verstrekking van de goederen aan de slachtoffers van de aardbevingen van mei 2012 in Italië door de onder c) bedoelde instellingen en organisaties;

  2. gratis terbeschikkingstelling van de goederen aan de slachtoffers waarbij zij eigendom blijven van de organisaties in kwestie;

 2. de goederen voldoen aan de in de artikelen 75, 78 en 79 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 vastgestelde voorwaarden;

 3. de goederen worden ingevoerd voor het vrije verkeer door overheidsorganen of door organisaties die door de bevoegde Italiaanse autoriteiten zijn erkend.

2.

Er wordt ook vrijstelling van rechten bij invoer in de zin van artikel 2, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1186/2009 verleend wanneer de goederen worden ingevoerd voor het vrije verkeer door hulporganisaties om in hun eigen behoeften te voorzien tijdens het verstrekken van noodhulp aan de slachtoffers van de aardbevingen van mei 2012 in Italië.

Artikel 2

De Italiaanse Republiek geeft de Commissie uiterlijk op 31 januari 2013 kennis van:

 1. een lijst van de erkende organisaties als bedoeld in artikel 1, lid 1;

 2. het soort en de hoeveelheid goederen die krachtens artikel 1 met vrijstelling van rechten zijn ingevoerd;

 3. de maatregelen die zijn genomen om de naleving van de artikelen 78, 79 en 80 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 te garanderen met betrekking tot de onder het toepassingsgebied van dit besluit vallende goederen.

Artikel 3

Artikel 1 is van toepassing op goederen die zijn ingevoerd tussen 20 mei 2012 en 31 december 2012.

Artikel 4

Dit besluit is gericht tot de Italiaanse Republiek.