Home

Besluit 2012/810/GBVB van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Besluit 2011/235/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Iran

Besluit 2012/810/GBVB van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Besluit 2011/235/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Iran

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. De Raad heeft op 12 april 2011 Besluit 2011/235/GBVB(1) vastgesteld.

  2. Er dient te worden gespecificeerd dat het verbod op het verkopen, leveren, overdragen en uitvoeren van uitrusting die voor binnenlandse repressie in Iran kan worden gebruikt niet geldt voor het verkopen, leveren, overdragen of uitvoeren van deze uitrusting indien hiermee uitsluitend het gebruik ter bescherming van het personeel van de Unie en haar lidstaten in Iran wordt beoogd, en ook niet voor het verstrekken van technische bijstand, tussenhandeldiensten en andere diensten of van financiering en financiële bijstand in verband met deze uitrusting.

  3. Besluit 2011/235/GBVB dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 2 ter van Besluit 2011/235/GBVB wordt het volgende lid toegevoegd:

„3.

De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op het verkopen, leveren, overdragen en uitvoeren van uitrusting die uitsluitend bestemd is voor gebruik ter bescherming van het personeel van de Unie en haar lidstaten in Iran, of op het verstrekken van technische bijstand, tussenhandeldiensten en andere diensten of van financiering en financiële bijstand in verband met deze uitrusting, als op voorhand goedgekeurd door de betrokken bevoegde autoriteit.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 20 december 2012.

Voor de Raad

De voorzitter

E. Flourentzou