Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 102/2012 van de Raad van 27 januari 2012 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op stalen kabels van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Oekraïne, zoals uitgebreid tot stalen kabels verzonden uit Marokko, Moldavië en de Republiek Korea, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit deze landen, na een nieuw onderzoek bij het vervallen van de maatregelen overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 en tot beëindiging van de procedure van het nieuwe onderzoek bij het vervallen van de maatregelen betreffende de invoer van stalen kabels uit Zuid-Afrika overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1225/2009

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 102/2012 van de Raad van 27 januari 2012 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op stalen kabels van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Oekraïne, zoals uitgebreid tot stalen kabels verzonden uit Marokko, Moldavië en de Republiek Korea, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit deze landen, na een nieuw onderzoek bij het vervallen van de maatregelen overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 en tot beëindiging van de procedure van het nieuwe onderzoek bij het vervallen van de maatregelen betreffende de invoer van stalen kabels uit Zuid-Afrika overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1225/2009

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad van 30 november 2009 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap(1) („de basisverordening”), en met name artikel 9, leden 2 en 4, en artikel 11, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie („de Commissie”), ingediend na raadpleging van het Raadgevend Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

  Artikel 1

  1.

  Er wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op stalen kabels (gesloten kabels daaronder begrepen), met uitzondering van roestvrijstalen kabels, met een grootste dwarsdoorsnede van meer dan 3 mm, momenteel ingedeeld onder de GN-codes ex73121081, ex73121083, ex73121085, ex73121089 en ex73121098 (Taric-codes 7312108111, 7312108112, 7312108113, 7312108119, 7312108311, 7312108312, 7312108313, 7312108319, 7312108511, 7312108512, 7312108513, 7312108519, 7312108911, 7312108912, 7312108913, 7312108919, 7312109811, 7312109812, 7312109813 en 7312109819), van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Oekraïne.

  2.

  Het definitieve antidumpingrecht dat van toepassing is op de cif-nettoprijs, grens Unie, vóór inklaring, van het in lid 1 genoemde product en van oorsprong uit de Volksrepubliek China bedraagt 60,4 %.

  3.

  Het definitieve antidumpingrecht dat van toepassing is op de cif-nettoprijs, grens Unie, vóór inklaring, van het in lid 1 genoemde product en van oorsprong uit Oekraïne bedraagt 51,8 %.

  4.

  Het in lid 2 genoemde definitieve antidumpingrecht dat van toepassing is op de invoer uit de Volksrepubliek China wordt hierbij uitgebreid tot dezelfde stalen kabels verzonden uit Marokko, ongeacht of deze worden aangegeven als van oorsprong uit Marokko (Taric-codes 7312108112, 7312108312, 7312108512, 7312108912 en 7312109812) met uitzondering van stalen kabels geproduceerd door Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Marokko (aanvullende Taric-code A567) en tot dezelfde stalen kabels verzonden uit de Republiek Korea, ongeacht of deze worden aangegeven als van oorsprong uit de Republiek Korea (Taric-codes 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 en 7312109813), met uitzondering van stalen kabels geproduceerd door onderstaande ondernemingen:

  Land

  Onderneming

  Aanvullende Taric-code

  Republiek Korea

  Bosung Wire Rope Co, Ltd, 568, Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872

  A969

  Chung Woo Rope Co., Ltd 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

  A969

  CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam

  A969

  Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

  A969

  Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim - Ri, Daesan-Myun, Haman - Gun, Gyungnam

  A969

  DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

  A969

  Kiswire Ltd, 20th Fl. Jangkyo Bldg, 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul

  A969

  Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2, 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan

  A969

  Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-dong, Namdong-gu, Incheon

  A969

  Ssang Yong Cable Mfg Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

  A969

  Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

  A969

  5.

  Het in lid 3 genoemde definitieve antidumpingrecht dat van toepassing is op de invoer uit Oekraïne wordt hierbij uitgebreid tot dezelfde stalen kabels verzonden uit Moldavië, ongeacht of deze worden aangegeven als van oorsprong uit Moldavië (Taric-codes 7312108111, 7312108311, 7312108511, 7312108911 en 7312109811).

  6.

  Tenzij anders vermeld, zijn de geldende bepalingen inzake douanerechten van toepassing.

  7.

  De procedure voor een nieuw onderzoek naar de invoer van stalen kabels (gesloten kabels daaronder begrepen), met uitzondering van roestvrijstalen kabels, met een grootste dwarsdoorsnede van meer dan 3 mm, van oorsprong uit Zuid-Afrika en momenteel ingedeeld onder de GN-codes ex73121081, ex73121083, ex73121085, ex73121089 en ex73121098 wordt beëindigd.

  Artikel 2

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

  Gedaan te Brussel, 27 januari 2012.

  Voor de Raad

  De voorzitter

  N. Wammen