Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 226/2012 van de Commissie van 15 maart 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1730/2006 wat de gebruiksvoorwaarden voor benzoëzuur betreft (vergunninghouder Emerald Kalama Chemical BV) (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 226/2012 van de Commissie van 15 maart 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1730/2006 wat de gebruiksvoorwaarden voor benzoëzuur betreft (vergunninghouder Emerald Kalama Chemical BV) (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding(1), en met name artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Voor het preparaat benzoëzuur, behorende tot de categorie „zoötechnische toevoegingsmiddelen”, is een vergunning voor tien jaar verleend als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gebruik bij gespeende biggen bij Verordening (EG) nr. 1730/2006 van de Commissie(2) en voor gebruik bij mestvarkens bij Verordening (EG) nr. 1138/2007 van de Commissie(3).

 2. Overeenkomstig artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 heeft de houder van de vergunning voorgesteld om de voorwaarden van de vergunning voor het gebruik van het preparaat benzoëzuur als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor gespeende biggen te wijzigen om de voorwaarde betreffende de opname van dat preparaat in mengvoeders via voormengsels te schrappen en om de voorwaarden betreffende aanvullende diervoeders te wijzigen. Bij de aanvraag waren de relevante ondersteunende gegevens gevoegd. De Commissie heeft de aanvraag naar de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) doorgestuurd.

 3. De EFSA heeft in haar advies van 6 september 2011(4) geconcludeerd dat er geen reden is om de opname van het preparaat benzoëzuur in mengvoeders via voormengsels te blijven beperken. Zij was van oordeel dat de beperkingen op het gebruik van het toevoegingsmiddel in aanvullende diervoeders, als vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1138/2007, toereikend waren en golden voor gespeende biggen.

 4. Aan de voorwaarden van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003 is voldaan.

 5. Verordening (EG) nr. 1730/2006 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 6. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1730/2006 wordt vervangen door de tekst van de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 maart 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso

BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel

Naam van de vergunninghouder

Toevoegingsmiddel

Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode

Diersoort of -categorie

Maximumleeftijd

Minimumgehalte

Maximumgehalte

Andere bepalingen

Einde van de vergunningsperiode

mg/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %

Categorie: zoötechnische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: andere zoötechnische toevoegingsmiddelen (verbetering van prestatieparameters: gewichtstoename of voederconversie)

4d210

Emerald Kalama Chemical BV

Benzoëzuur

 • Samenstelling van het toevoegingsmiddel

  benzoëzuur (≥ 99,9 %)

 • Karakterisering van de werkzame stof:

  benzeencarbonzuur, fenylcarbonzuur C7H6O2

  CAS-nummer: 65-85-0

  Maximumgehalte in:

  • ftaalzuur: ≤ 100 mg/kg

  • bifenyl: ≤ 100 mg/kg

 • Analysemethode(1)

  Kwantificering van benzoëzuur in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: titratie met natriumhydroxide (Europese farmacopee monografie 0066)

  Kwantificering van benzoëzuur in het voormengsel en het voedermiddel: omgekeerde fase-vloeistofchromatografie met UV-detectie (RP-HPLC/UV) — methode gebaseerd op ISO 9231:2008.

Biggen

(gespeend)

5 000

Het mengsel van verschillende bronnen van benzoëzuur mag het toegestane maximumgehalte in het volledige diervoeder van 5 000 mg/kg volledig diervoeder niet overschrijden.

Aanbevolen minimumdosis: 5 000 mg/kg volledig diervoeder

Aanvullende diervoeders die benzoëzuur bevatten, mogen niet direct aan gespeende biggen worden vervoederd, tenzij zij grondig zijn vermengd met andere voedermiddelen van het dagrantsoen.

Voor gespeende biggen tot 25 kg.

Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalings-bescherming en handschoenen.

14.12.2016

„BIJLAGE