Home

Verordening (EU) nr. 270/2012 van de Commissie van 26 maart 2012 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor amidosulfuron, azoxystrobin, bentazon, bixafen, cyproconazool, fluopyram, imazapic, malathion, propiconazool en spinosad in of op bepaalde producten (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EU) nr. 270/2012 van de Commissie van 26 maart 2012 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor amidosulfuron, azoxystrobin, bentazon, bixafen, cyproconazool, fluopyram, imazapic, malathion, propiconazool en spinosad in of op bepaalde producten (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad(1), en met name artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Voor azoxystrobin, bentazon, bixafen, malathion en propiconazool zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II en deel B van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor amidosulfuron, cyproconazool, flusilazool, malathion en spinosad zijn MRL's vastgesteld in deel A van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Voor fluopyram en imazapic zijn eerder in de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 396/2005 geen MRL's vastgesteld, zodat de defaultwaarde van 0,01 mg/kg van toepassing was.

 2. In de context van een procedure voor de verlening van een vergunning voor het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof azoxystrobin bevat op mosterd-, papaver- en huttentutzaad is overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend.

 3. Wat bentazon betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor peulvruchten en verse kruiden. Wat bixafen betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor raapzaad, lijnzaad, mosterdzaad en papaverzaad. Wat amidosulfuron betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor rundervet, -nieren, -lever en -melk, rekening houdend met de bestaande toepassingen op aan herkauwers vervoederde granen en gras. Wat cyproconazool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor raapzaad. Wat fluopyram betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor pitvruchten, aardbeien, druiven, wortelen, uien, bosuien, tomaten, suikermais, cucurbitaceae, bloemkoolachtigen, spruiten, sluitkool, Chinese kool, veldsla, sla, tuinkers, winterkers, rucola, amsoi, bladeren en spruiten van brassica, artisjokken, prei, perziken, pepers, erwten en erwten met en zonder peul, raapzaad, tarwe en dierlijke producten, rekening houdend met het gebruik op diervoedergewassen die worden vervoederd aan voedselproducerende landbouwhuisdieren. Op wortel- en knolgewassen, bollen, brassica, vruchtgroenten, bladgroenten en kruiden kan die stof ook aanwezig zijn als gevolg van de behandeling van vorige gewassen. Daarom is een aanvraag ingediend om de MRL's ook voor deze gewassen te verhogen. Wat propiconazool betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor rijst. Wat spinosad betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor braambessen, frambozen, bananen, radijzen en peterselie.

 4. Overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 is een aanvraag ingediend voor flusilazool voor thee. De aanvrager stelt dat het toegestane gebruik van flusilazool op thee in Indonesië leidt tot residuen die de MRL in Verordening (EG) nr. 396/2005 overschrijden en dat een hogere MRL nodig is om handelsbarrières voor de invoer van thee te vermijden.

 5. Wat imazapic betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend om de huidige MRL's voor suikerriet uit Centraal en Zuid-Amerika (Costa Rica, Brazilië, Guatemala) te verhogen. Wat fluopyram betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend tot verhoging van de MRL's voor citrusvruchten, noten, appelen, steenvruchten, aardbeien, rubussoorten, blauwe bessen, bananen, aardappelen, radijzen, knoflook, uien, sjalotten, pepers, aubergines, okra's, suikermais, andijvie, kruiden, peulgroenten, peulvruchten, oliehoudende zaden, granen, hop, specerijen en suikerbiet uit de Verenigde Staten. Wat malathion betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend tot verhoging van de huidige MRL voor kamille uit Egypte.

 6. Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EG) nr. 396/2005 hebben de betrokken lidstaten deze aanvragen geëvalueerd en zijn de evaluatieverslagen bij de Commissie ingediend.

 7. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, hierna "de EFSA" genoemd, heeft de aanvragen en de evaluatieverslagen beoordeeld, waarbij zij bijzondere aandacht heeft geschonken aan de risico's voor de consument en, indien relevant, voor dieren, en zij heeft met redenen omklede adviezen over de voorgestelde MRL's uitgebracht(2). Zij heeft deze adviezen naar de Commissie en de lidstaten gestuurd en bekendgemaakt.

 8. De EFSA heeft in haar met redenen omklede adviezen geconcludeerd dat, wat het gebruik van bentazon op erwten met en zonder peulen betreft, de MRL's reeds waren vastgesteld op de niveaus die overeenkomen met de beoogde toegestane toepassingen. Wat bonen en linzen betreft, heeft de EFSA lagere MRL's voorgesteld in de veronderstelling dat de huidige MRL's niet langer nodig zijn. Bij ontstentenis van informatie ter bevestiging van die veronderstelling moeten de MRL's ongewijzigd blijven. Wat fluopyram betreft, zijn met uitzondering van noten, pitvruchten, kersen, aardbeien, aardappelen, uien, peulvruchten, aardnoten, raapzaad, sojabonen, mais, rogge, sorghum, tarwe en suikerbiet, geen bewijsstukken ingediend over de verlening van een vergunning in de Verenigde Staten voor de gewassen waarvoor om een invoertolerantie is gevraagd. Daarom is niet voldaan aan de voorschriften van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005. Wat flusilazool betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat, wat het gebruik op thee betreft, de gegevens niet toereikend waren om de gevraagde MRL te ondersteunen. Wat malathion op kamille betreft, heeft de EFSA twee MRL's voorgesteld, een die is gebaseerd op de gegevens betreffende residuen sinds 2007 en een waarbij rekening wordt gehouden met een mogelijke verandering van de landbouwpraktijk na 2007 in Egypte. Aangezien er geen bewijs van een dergelijke verandering is, moet het eerste voorstel van de EFSA worden genomen. Wat spinosad betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat, wat het gebruik op braambessen en frambozen betreft, de gegevens niet toereikend waren om de gevraagde MRL's te ondersteunen.

 9. Wat alle andere toepassingen betreft, heeft de EFSA geconcludeerd dat aan alle eisen met betrekking tot de gegevens was voldaan en dat de door de aanvragers gevraagde wijzigingen van de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Noch uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan deze stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die deze stoffen kunnen bevatten, noch uit de gegevens over de blootstelling op korte termijn door extreme consumptie van de desbetreffende gewassen en producten is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) of de acute referentiedosis (ARfD) wordt overschreden.

 10. Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de wijzigingen van de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

 11. Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 12. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, en het Europees Parlement noch de Raad hebben zich daartegen verzet,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 maart 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso

BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

 1. In bijlage II worden de kolommen voor azoxystrobin, bentazon en propiconazool vervangen door:

  Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

  Code-nummer

  Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden(1)

  Azoxystrobin

  Bentazon (som van bentazon en de conjugaten van 6-OH- en 8-OH-bentazon, uitgedrukt als bentazon) (R)

  Propiconazool

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  0100000

  FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

  0,1(**)

  0200000

  GROENTEN, VERS OF BEVROREN

  0300000

  PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

  0,1

  0,1(**)

  0,05(**)

  0300010

  Bonen (Tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

  0300020

  Linzen

  0300030

  Erwten (Kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

  0300040

  Lupines

  0300990

  Overige

  0400000

  OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

  0,1(**)

  0500000

  GRANEN

  0,1(**)

  0500010

  Gerst

  0,5

  0,2

  0500020

  Boekweit (Amarant, quinoa)

  0,05(**)

  0,05(**)

  0500030

  Maïs

  0,05(**)

  0,05(**)

  0500040

  Gierst (Trosgierst, teff)

  0,05(**)

  0,05(**)

  0500050

  Haver

  0,5

  0,2

  0500060

  Rijst

  5

  0,7

  0500070

  Rogge

  0,3

  0,05(**)

  0500080

  Sorghum

  0,05(**)

  0,05(**)

  0500090

  Tarwe (Spelt, triticale )

  0,3

  0,05(**)

  0500990

  Overige

  0,05(**)

  0,05(**)

  0600000

  THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

  0,1(**)

  0,1(**)

  0700000

  HOP (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder

  30

  0,1(**)

  0,1(**)

  0800000

  SPECERIJEN

  (***)

  (***)

  (***)

  0900000

  SUIKERGEWASSEN

  (***)

  (***)

  (***)

  0900010

  Suikerbiet

  (***)

  (***)

  (***)

  0900020

  Suikerriet

  (***)

  (***)

  (***)

  0900030

  Wortelcichorei

  (***)

  (***)

  (***)

  0900990

  Overige

  (***)

  (***)

  (***)

  1000000

  PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG – LANDDIEREN

 2. Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

  1. deel A wordt als volgt gewijzigd:

   1. de kolommen voor amidosulfuron, bixafen, cyproconazool, malathion en spinosad worden vervangen door:

    Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

    Code-nummer

    Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden(1)

    Amidosulfuron

    bixafen

    Cyproconazool (F)

    Malathion (som van malathion en malaoxon, uitgedrukt als malathion)

    Spinosad: som van spinosyn A en spinosyn D, uitgedrukt als spinosad (F)

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    0100000

    FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

    0,01(**)

    0,01(**)

    0,02(**)

    0200000

    GROENTEN, VERS OF BEVROREN

    0,01(**)

    0,01(**)

    0,02(**)

    0300000

    PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

    0,01(**)

    0,01(**)

    0,05(**)

    0,02(**)

    0,02(**)

    0300010

    Bonen (Tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

    0300020

    Linzen

    0300030

    Erwten (Kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

    0300040

    Lupines

    0300990

    Overige

    0400000

    OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

    0,05(**)

    0,02(**)

    0,02(**)

    0500000

    GRANEN

    0,05(**)

    0,1

    8

    1

    0500010

    Gerst

    0,5

    0500020

    Boekweit (Amarant, quinoa)

    0,01(**)

    0500030

    Maïs

    0,01(**)

    0500040

    Gierst (Trosgierst, teff)

    0,01(**)

    0500050

    Haver

    0,5

    0500060

    Rijst

    0,01(**)

    0500070

    Rogge

    0,05

    0500080

    Sorghum

    0,01(**)

    0500090

    Tarwe (Spelt, triticale )

    0,05

    0500990

    Overige

    0,01(**)

    0600000

    THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

    0,05(**)

    0,01(**)

    0700000

    HOP (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder

    0,05(**)

    0,01(**)

    0,05(**)

    0,02(**)

    22

    0800000

    SPECERIJEN

    0,05(**)

    0,01(**)

    0,05(**)

    0,02(**)

    0900000

    SUIKERGEWASSEN

    0,01(**)

    0,01(**)

    0,02(**)

    0,05

    0900010

    Suikerbiet

    0,1

    0900020

    Suikerriet

    0,05(**)

    0900030

    Wortelcichorei

    0,05(**)

    0900990

    Overige

    0,05(**)

    1000000

    PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG – LANDDIEREN

    0,02(**)

   2. de volgende kolommen voor fluopyram en imazapic worden toegevoegd:

    Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

    Code-nummer

    Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden(1)

    Fluopyram

    Imazapic

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0100000

    FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

    0,01(**)

    0200000

    GROENTEN, VERS OF BEVROREN

    0,01(**)

    0300000

    PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

    0,4

    0,01(**)

    0300010

    Bonen (Tuinboon, witte boon, flageolet, zwaardboon, limaboon, veldboon, zwartogenboon)

    0300020

    Linzen

    0300030

    Erwten (Kekererwt, landbouwerwt, lathyrus)

    0300040

    Lupines

    0300990

    Overige

    0400000

    OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

    0,01(**)

    0500000

    GRANEN

    0,01(**)

    0500010

    Gerst

    0,1 (+)

    0500020

    Boekweit (Amarant, quinoa)

    0,1 (+)

    0500030

    Maïs

    0,02

    0500040

    Gierst (Trosgierst, teff)

    0,1 (+)

    0500050

    Haver

    0,1 (+)

    0500060

    Rijst

    0,01(**)

    0500070

    Rogge

    0,8

    0500080

    Sorghum

    1,5

    0500090

    Tarwe (Spelt, triticale )

    0,8

    0500990

    Overige

    0,1 (+)

    0600000

    THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

    0,01(**)

    0700000

    HOP (gedroogd), inclusief hoppellets en niet-geconcentreerd poeder

    0,01(**)

    0,01(**)

    0800000

    SPECERIJEN

    0,01(**)

    0900000

    SUIKERGEWASSEN

    0,01(**)

    0900010

    Suikerbiet

    0,1 (+)

    0900020

    Suikerriet

    0,01(**)

    0900030

    Wortelcichorei

    0,1 (+)

    0900990

    Overige

    0,1 (+)

    1000000

    PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG – LANDDIEREN

    0,01(**)

  2. in deel B worden de kolommen voor azoxystrobin en bentazon vervangen door:

   Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

   Code-nummer

   Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden(1)

   Azoxystrobin

   Bentazon (som van bentazon en de conjugaten van 6-OH- en 8-OH-bentazon, uitgedrukt als bentazon) (R)

   (1)

   (2)

   (3)

   (4)

   0620000

   Koffiebonen

   0,1(**)

   0,1(**)

   0640000

   Cacaobonen (gefermenteerd)

   0,1(**)

   0,1(**)

   0650000

   Carob (johannesbrood)

   0,1(**)

   0,1(**)

   0800000

   SPECERIJEN

   0,1(**)

   0,1(**)

   0900000

   SUIKERGEWASSEN

   0,1(**)

   0900010

   Suikerbiet

   1

   0,1(**)

   0900020

   Suikerriet

   0,05(**)

   0,1(**)

   0900030

   Wortelcichorei

   1

   0,1(**)

   0900990

   Overige

   0,05(**)

   0,1(**)

   1040000

   Honing (Koninginnengelei, pollen)

   0,01(**)

   0,05(**)

   1050000

   Amfibieën en reptielen (Kikkerbilletjes, krokodillen)

   0,01(**)

   0,05(**)

   1060000

   Slakken

   0,01(**)

   0,05(**)

   1070000

   Andere producten van landdieren

   0,01(**)

   0,05(**)