Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 501/2012 van de Commissie van 13 juni 2012 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen ( (Zhenjiang Xiang Cu) (BGA))

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 501/2012 van de Commissie van 13 juni 2012 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen ( (Zhenjiang Xiang Cu) (BGA))

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen(1), en met name artikel 7, lid 5, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 is de op 16 juli 2007 ontvangen aanvraag van China tot registratie van de benaming

  L_2012153NL.01000403.png
  (Zhenjiang Xiang Cu) als beschermde geografische aanduiding (BGA) bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie(2).

 2. Duitsland heeft krachtens artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 bezwaar tegen de registratie aangetekend. Dit bezwaar werd ontvankelijk geacht op grond van artikel 7, lid 3, onder c), eerste alinea.

 3. Bij brief van 2 augustus 2011 heeft de Commissie de betrokken partijen verzocht onderling overleg te plegen.

 4. Aangezien Duitsland en China geen formeel akkoord hebben bereikt binnen de vastgestelde termijn en volgens de vastgestelde procedure moet de Commissie een besluit nemen volgens de in artikel 15, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006 bedoelde procedure.

 5. Het bezwaar luidde dat de registratie van

  L_2012153NL.01000404.png
  (Zhenjiang Xiang Cu) schade toebrengt aan namen, handelsmerken of producten zoals bepaald in artikel 7, lid 3, onder c), eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 510/2006 als gevolg van de lagere minimale totale zuurgraad (4,5 g) van het product vergeleken met de bij de Duitse wetgeving en bij de Europese norm EN 13188 vastgestelde minimale totale zuurgraad (5,0 g). Aangezien het azijnzuurgehalte een beslissend kwaliteitscriterium is voor azijn, is de indiener van het bezwaar van oordeel dat het op de markt brengen van dergelijke azijn in de Europese Unie misleidend zou zijn voor de consument, aangezien dit aanleiding kan geven tot concurrentieverstoring.

 6. Bij gebrek aan specifieke wetgeving van de Europese Unie mag azijn met een lagere zuurgraad rechtmatig in de EU worden geproduceerd en op de markt worden gebracht en in de Europese Unie worden ingevoerd. Bovendien is

  L_2012153NL.01000405.png
  (Zhenjiang Xiang Cu) rijstazijn, die specifieke kenmerken heeft en bedoeld is voor de Chinese keuken. Derhalve kan er bij het op de markt brengen in de EU van
  L_2012153NL.01000406.png
  (Zhenjiang Xiang Cu) met een minimale totale zuurgraad van 4,5 g/100 ml geen sprake zijn van een risico op verwarring bij de consument of van een afbreuk van billijke en traditionele gebruiken.

 7. De Commissie heeft begrepen dat China voor

  L_2012153NL.01000407.png
  (Zhenjiang Xiang Cu) instemt met een minimale zuurgraad van niet minder dan 5,0 g per 100 ml, waardoor aan de eisen van de Duitse autoriteiten en van de bovengenoemde Europese norm EN 13188 zou worden voldaan. Duitsland heeft bevestigd dat hiermee aan zijn bezwaren tegemoet wordt gekomen.

 8. Met het oog op de grootst mogelijke consensus dient de minimale totale zuurgraad van

  L_2012153NL.01000408.png
  (Zhenjiang Xiang Cu) derhalve op 5,00 g/100 ml te worden vastgesteld.

 9. Op grond van de bovenstaande overwegingen moet de naam

  L_2012153NL.01000409.png
  (Zhenjiang Xiang Cu) worden ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen.

 10. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor beschermde geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage vermelde benaming wordt ingeschreven in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen.

Artikel 2

Het bijgewerkte enig document is opgenomen in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 juni 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso

BIJLAGE I

BIJLAGE II