Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 546/2012 van de Commissie van 25 juni 2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 206/2010 tot vaststelling van lijsten van derde landen en gebieden, of delen daarvan, waaruit bepaalde dieren en vers vlees in de Europese Unie mogen worden binnengebracht, en van de voorschriften inzake veterinaire certificering (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 546/2012 van de Commissie van 25 juni 2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 206/2010 tot vaststelling van lijsten van derde landen en gebieden, of delen daarvan, waaruit bepaalde dieren en vers vlees in de Europese Unie mogen worden binnengebracht, en van de voorschriften inzake veterinaire certificering (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong(1), en met name artikel 8, inleidende zin, artikel 8, punt 1, eerste alinea, en artikel 8, punt 4,

Gezien Richtlijn 2004/68/EG van de Raad van 26 april 2004 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer in en de doorvoer via de Gemeenschap van bepaalde levende hoefdieren, tot wijziging van de Richtlijnen 90/426/EEG en 92/65/EEG en tot intrekking van Richtlijn 72/462/EEG(2), en met name artikel 3, lid 1, en artikel 7, onder e),

Overwegende hetgeen volgt:

 1. In Verordening (EU) nr. 206/2010 van de Commissie(3) worden de voorschriften inzake veterinaire certificering vastgesteld voor het binnenbrengen in de Unie van bepaalde zendingen van levende dieren of vers vlees. Ook worden in die verordening de lijsten van derde landen en gebieden, of delen daarvan, vastgesteld waaruit die zendingen in de Unie mogen worden binnengebracht.

 2. Verordening (EU) nr. 206/2010 bepaalt dat zendingen hoefdieren alleen in de Unie mogen worden binnengebracht als zij afkomstig zijn uit derde landen of gebieden, of delen daarvan, die vermeld zijn in deel 1 van bijlage I bij die verordening en waarvoor in dat deel een model van het voor de zending te gebruiken veterinaire certificaat is aangegeven. Bovendien moeten die zendingen vergezeld gaan van het passende veterinaire certificaat dat is opgesteld volgens het relevante model in deel 2 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 206/2010, rekening houdend met de specifieke voorwaarden die staan vermeld in kolom 6 van de tabel in deel 1 van die bijlage.

 3. Het hele grondgebied van Canada, met uitzondering van het gebied Okanagan Valley in British Columbia, is momenteel in de lijst van deel 1 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 206/2010 opgenomen als gebied dat is goedgekeurd voor de uitvoer naar de Unie van onder meer als landbouwhuisdier gehouden schapen (Ovis aries) en als landbouwhuisdier gehouden geiten (Capra hircus), bestemd voor fok- en/of gebruiksdoeleinden na invoer en vergezeld van een veterinair certificaat overeenkomstig model OVI-X. Canada is echter in kolom 6 van de tabel in deel 1 van die bijlage niet opgenomen als land met een officiële brucellosevrije status voor de uitvoer naar de Unie van levende dieren die volgens dat modelcertificaat zijn gecertificeerd.

 4. Richtlijn 91/68/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in schapen en geiten(4) stelt onder meer de voorwaarden vast waaronder lidstaten of gebieden daarvan als officieel brucellosevrij kunnen worden erkend.

 5. Bovendien wordt in Richtlijn 2004/68/EG bepaald dat, wanneer de gelijkwaardigheid van de door een derde land gestelde officiële gezondheidsgaranties door de Unie formeel kan worden erkend, de specifieke veterinairrechtelijke voorschriften voor het binnenbrengen van levende hoefdieren uit dat derde land in de Unie op deze garanties kunnen worden gebaseerd.

 6. Canada heeft aan de Commissie documentatie verstrekt waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de voorwaarden van Richtlijn 91/68/EEG voor de erkenning van het gehele grondgebied van dat derde land als officieel vrij van brucellose (B. melitensis) met het oog op de uitvoer naar de Unie van als landbouwhuisdier gehouden schapen (Ovis aries) en als landbouwhuisdier gehouden geiten (Capra hircus), bestemd voor fok- en/of gebruiksdoeleinden na invoer en vergezeld van een veterinair certificaat overeenkomstig modelcertificaat OVI-X van deel 2 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 206/2010.

 7. Na de evaluatie van de door Canada ingediende documentatie moet dat derde land worden erkend als officieel brucellosevrij (B. melitensis). De passende verwijzing moet daarom worden opgenomen in de vermelding voor dat derde land in kolom 6 van de tabel in deel 1 van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 206/2010.

 8. Bovendien bepaalt Verordening (EU) nr. 206/2010 dat voor menselijke consumptie bestemde zendingen vers vlees alleen in de Unie mogen worden ingevoerd als zij afkomstig zijn uit derde landen of gebieden, of delen daarvan, die vermeld zijn in deel 1 van bijlage II bij die verordening en waarvoor in dat deel een model van het voor de zending te gebruiken veterinaire certificaat is aangegeven.

 9. Vier delen van het grondgebied van Botswana worden in deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010 vermeld als gebieden waaruit de invoer in de Unie van vers gerijpt vlees zonder been van hoefdieren is toegestaan. Die gebieden bestaan uit een aantal „veterinary disease control zones”.

 10. Ingevolge een uitbraak van mond-en-klauwzeer in gebied BW-1 van Botswana bepaalt Verordening (EU) nr. 206/2010, als gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 801/2011 van de Commissie(5), dat de aan Botswana verleende vergunning om vers gerijpt vlees zonder been van hoefdieren uit dat gebied naar de Unie uit te voeren vanaf 11 mei 2011 wordt geschorst. Het gebied BW-1 van Botswana bestaat uit de „veterinary disease control zones” 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 en 18.

 11. Op 2 december 2011 heeft Botswana de Commissie in kennis gesteld van de succesvolle erkenning door de Werelddiergezondheidsorganisatie van de „veterinary disease control zones” 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 en 18 als vrij van mond-en-klauwzeer. De schorsing van de vergunning voor de uitvoer van vers gerijpt vlees zonder been van hoefdieren uit dat gebied naar de Unie is daarom niet langer nodig.

 12. Binnen de „veterinary disease control zone” 6 heeft Botswana echter een gebied dicht bij de grens met Zimbabwe tot zone met intensieve bewaking verklaard en de Commissie laten weten dat alle als landbouwhuisdier gehouden runderen in die zone waren geslacht. Uit dat gebied mag geen vers gerijpt vlees zonder been van hoefdieren naar de Unie worden uitgevoerd. Het moet daarom worden uitgesloten van gebied BW-1, als opgenomen in de lijst van deel 1 van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 206/2010.

 13. Verordening (EU) nr. 206/2010 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 14. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 206/2010 wordt als volgt gewijzigd:

 1. In deel 1 van bijlage I wordt de vermelding voor Canada vervangen door:

  „CA — Canada

  CA-0

  Het hele land

  POR-X

  IVb IX V

  CA-1

  Het hele land met uitzondering van het gebied Okanagan Valley in British Columbia, omschreven als volgt:

  • vanaf het punt op de grens tussen Canada en de Verenigde Staten van Amerika met de coördinaten 120°15′ WL, 49° NB

  • noordwaarts tot het punt met de coördinaten 119°35′ WL, 50°30′ NB

  • noordoostwaarts tot het punt met de coördinaten 119° WL, 50°45′ NB

  • zuidwaarts tot het punt op de grens tussen Canada en de Verenigde Staten van Amerika met de coördinaten 118°15′ WL, 49° NB

  BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (*)

  A

 2. In deel 1 van bijlage II wordt de vermelding voor Botswana vervangen door:

  „BW — Botswana

  BW-0

  Het hele land

  EQU, EQW

  BW-1

  De „veterinary disease control zones” 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 en 18, behalve de zone met intensieve bewaking in zone 6 tussen de grens met Zimbabwe en autoweg A1

  BOV, OVI, RUF, RUW

  F

  1

  11 mei 2011

  26 juni 2012

  BW-2

  De „veterinary disease control zones” 10, 11, 13 en 14

  BOV, OVI, RUF, RUW

  F

  1

  7 maart 2002

  BW-3

  De „veterinary disease control zone” 12

  BOV, OVI, RUF, RUW

  F

  1

  20 oktober 2008

  20 januari 2009

  BW-4

  De „veterinary disease control zone” 4a, behalve de bufferzone van 10 km met intensieve bewaking langs de grens met het gebied waar tegen mond-en-klauwzeer wordt ingeënt en natuurbeheergebieden

  BOV

  F

  1

  18 februari 2011”

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 juni 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso