Home

Verordening (EU) nr. 653/2012 van de Commissie van 17 juli 2012 tot opening van een nieuw onderzoek ten behoeve van een nieuwe exporteur betreffende Verordening (EG) nr. 192/2007 van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht op polyethyleentereftalaat uit onder meer Taiwan, tot intrekking van het recht ten aanzien van een exporteur in dat land en tot registratie van de invoer

Verordening (EU) nr. 653/2012 van de Commissie van 17 juli 2012 tot opening van een nieuw onderzoek ten behoeve van een nieuwe exporteur betreffende Verordening (EG) nr. 192/2007 van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht op polyethyleentereftalaat uit onder meer Taiwan, tot intrekking van het recht ten aanzien van een exporteur in dat land en tot registratie van de invoer

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap ("de basisverordening")(1), en met name artikel 11, lid 4,

Na raadpleging van het Raadgevend Comité overeenkomstig artikel 11, lid 4, en artikel 14, lid 5, van de basisverordening,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

  Artikel 1

  Op grond van artikel 11, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 wordt een nieuw onderzoek betreffende Verordening (EG) nr. 192/2007 van de Raad geopend teneinde vast te stellen of en in welke mate voor polyethyleentereftalaat met een viscositeitsgetal van 78 ml/g of meer volgens ISO-norm 1628-5, momenteel ingedeeld onder GN-code 3907 60 20, van oorsprong uit Taiwan, vervaardigd en verkocht voor uitvoer naar de Unie door Lealea Enterprise Co., Ltd. (aanvullende Taric-code A996), het bij Verordening (EG) nr. 192/2007 ingestelde antidumpingrecht moet gelden.

  Artikel 2

  Het bij Verordening (EG) nr. 192/2007 van de Raad ingestelde antidumpingrecht wordt ingetrokken ten aanzien van het in artikel 1 omschreven product.

  Artikel 3

  De douaneautoriteiten wordt overeenkomstig artikel 11, lid 4, en artikel 14, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 opgedragen de nodige maatregelen te nemen om de invoer in de Unie van het in artikel 1 omschreven product te registreren.

  De registratie wordt negen maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening beëindigd.

  Artikel 4

  1.

  Belanghebbenden die wensen dat bij het onderzoek met hun opmerkingen rekening wordt gehouden, moeten, tenzij anders bepaald, binnen 37 dagen na de bekendmaking van deze verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie contact met de Commissie opnemen, hun standpunt schriftelijk uiteenzetten, de in overweging 11 van deze verordening bedoelde vragenlijst beantwoorden alsmede andere informatie waarmee rekening moet worden gehouden, verstrekken.

  2.

  Binnen dezelfde termijn van 37 dagen kunnen belanghebbenden ook vragen door de Commissie te worden gehoord.

  3.

  Belanghebbenden moeten alle opmerkingen en verzoeken elektronisch (niet-vertrouwelijke opmerkingen via e-mail, vertrouwelijke op cd-r/dvd) indienen onder opgave van hun naam, adres, e-mailadres en telefoon- en faxnummer. Volmachten en ondertekende certificaten, die bij de antwoorden op de vragenlijst worden gevoegd, alsmede bijwerkingen daarvan moeten echter op papier, per post of in persoon, op onderstaand adres worden ingediend. Overeenkomstig artikel 18, lid 2, van de basisverordening moet een belanghebbende die zijn opmerkingen en verzoeken niet in elektronische vorm kan indienen, de Commissie daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Nadere informatie over de correspondentie met de Commissie vinden belanghebbenden op de volgende pagina van de website van DG Handel: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

  Alle schriftelijke opmerkingen, met inbegrip van de in deze verordening gevraagde informatie, antwoorden op de vragenlijst en correspondentie die op vertrouwelijke basis worden verstrekt, moeten zijn voorzien van de vermelding "Limited"(5) en moeten overeenkomstig artikel 19, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 vergezeld gaan van een niet-vertrouwelijke versie met de vermelding "For inspection by interested parties".

  Correspondentieadres van de Commissie:

  Europese Commissie

  Directoraat-generaal Handel

  Directoraat H

  Kamer: N105 4/92

  1049 Brussel

  BELGIË

  Fax +32 22956505

  E-mail: Trade-R557-PET-A@ec.europa.eu

  Artikel 5