Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 756/2012 van de Commissie van 20 augustus 2012 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 756/2012 van de Commissie van 20 augustus 2012 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek(1), en met name artikel 247,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Bij Verordening (EU) nr. 430/2010 van de Commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek(2), is de verplichting opgeheven om een summiere aangifte bij uitgang te verstrekken voor goederen die worden geleverd om als onderdeel of toebehoren in schepen of luchtvaartuigen te worden gemonteerd, motorbrandstof, smeermiddelen en gas noodzakelijk voor de werking van de schepen of luchtvaartuigen, levensmiddelen en andere artikelen bestemd om aan boord te worden verbruikt of verkocht. Bijlage 30 bis bij Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie(3) moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 2. Overeenkomstig bijlage 30 bis bij Verordening (EEG) nr. 2454/93 moet in een summiere aangifte bij uitgang informatie over de geadresseerde worden verstrekt. Wanneer de goederen echter worden vervoerd onder dekking van een verhandelbaar cognossement „aan order blanco geëndosseerd”, is de geadresseerde onbekend. In dat geval moet een specifieke code worden gebruikt om aan te tonen dat de gegevens van de geadresseerde onbekend zijn.

 3. Verordening (EG) nr. 1917/2000 van de Commissie van 7 september 2000 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad wat de statistiek van de buitenlandse handel betreft(4), is vervangen door Verordening (EU) nr. 113/2010 van de Commissie van 9 februari 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen, wat de dekking, de definitie van de gegevens, de opstelling van handelsstatistieken naar bedrijfskenmerken en factuurvaluta, en de specifieke goederen of bewegingen betreft(5). Daarom dienen de bijlagen 37 en 38 bij Verordening (EEG) nr. 2454/93 te worden aangepast.

 4. In Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde(6), zijn de voorwaarden vastgelegd voor vrijstelling van de voldoening van de bij invoer verschuldigde btw. Eén van de voorwaarden is dat de importeur op het tijdstip van invoer bepaalde informatie aan de bevoegde instanties van de lidstaat van invoer moet hebben verstrekt. De bijlagen 37 en 38 bij Verordening (EEG) nr. 2454/93 moeten daarom worden aangepast teneinde een geharmoniseerde oplossing te bieden om deze informatie in de douaneaangifte te vermelden. De verplichting om de informatie te verstrekken zoals bepaald in artikel 143, lid 2, van Richtlijn 2006/112/EG, moet in de omschrijving van vak 44 in bijlage 37 worden opgenomen.

 5. Aangezien communautair douanevervoer in Andorra en San Marino kan plaatsvinden, moet een verwijzing naar deze landen worden toegevoegd aan de verwijzing van de landen van de EVA in bijlage 37 bij Verordening (EEG) nr. 2454/93 om rekening te houden met het feit dat de zekerheid of ontheffing van zekerheidsstelling mogelijk niet geldig is in een of meer landen van de EVA, noch in Andorra of in San Marino.

 6. De Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad van 22 mei 1995 betreffende de statistieken van het goederenverkeer van de Gemeenschap en haar lidstaten met derde landen(7) is vervangen door Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad(8). De verwijzing naar Verordening (EG) nr. 1172/95 in bijlage 38 bij Verordening (EEG) nr. 2454/93 moet daarom worden geactualiseerd.

 7. In 2010 is de achtste versie van de Incoterms regels („Incoterms 2010”) vastgesteld. De door Incoterms 2010 gewijzigde Incotermcodes moeten daarom in bijlage 38 worden opgenomen om de leveringsvoorwaarden te actualiseren.

 8. Bijlage 38 bij Verordening (EEG) nr. 2454/93 bevat een lijst met verpakkingscodes, gebaseerd op de lijst met gecodeerde weergaven van namen van verpakkingstypes in de internationale handel, die is weergegeven in bijlage V en bijlage VI bij aanbeveling nr. 21 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties. Door de revisie van de codelijst als gevolg van technologische ontwikkelingen, is het wenselijk om de lijst in bijlage 38 te vervangen door de meest recente versie die voortvloeit uit de herziening 8.1 van aanbeveling nr. 21.

 9. In Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EEG(9), is bepaald dat accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling binnen het douanegebied van de Gemeenschap kunnen worden overgebracht, inclusief goederen die via een derde land of een derdelandsgebied van de plaats van invoer naar een van de bestemmingen worden overgebracht als bedoeld in artikel 17, lid 1, onder a), van die richtlijn. De respectieve codes in bijlage 38 bij Verordening (EEG) nr. 2454/93 moeten daarom worden aangepast om rekening te houden met de gevallen waar bij invoer geen accijnzen worden betaald.

 10. Verordening (EEG) nr. 918/83 van de Raad van 28 maart 1983 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen(10) is vervangen door Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen(11). Sommige kenmerken en omschrijvingen van de codes in bijlage 38 bij Verordening (EEG) nr. 2454/93 moeten daarom worden aangepast.

 11. Aangezien Verordening (EG) nr. 1580/2007 van de Commissie van 21 december 2007 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 2200/96, (EG) nr. 2201/96 en (EG) nr. 1182/2007 van de Raad in de sector groenten en fruit(12) is vervangen door Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie van 7 juni 2011 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit betreft(13), is het noodzakelijk de verwijzing naar Verordening (EG) nr. 1580/2007 in bijlage 38 bij Verordening (EEG) nr. 2454/93 te actualiseren.

 12. De lijst van goederen met een verhoogd frauderisico in bijlage 44 quater bij Verordening (EEG) nr. 2454/93 moet worden aangepast aan de gecombineerde nomenclatuur 2012 zoals vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1006/2011 van de Commissie van 27 september 2011 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief(14).

 13. Verordening (EEG) nr. 2454/93 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 14. Aangezien Verordening (EU) nr. 1006/2011 sinds 1 januari 2012 van toepassing is, moeten de wijzigingen in bijlage 44 quater bij Verordening (EEG) nr. 2454/93 vanaf diezelfde datum van toepassing zijn.

 15. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2454/93 wordt als volgt gewijzigd:

 1. Bijlage 30 bis wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

 2. Bijlage 37 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

 3. Bijlage 38 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage III bij deze verordening.

 4. Bijlage 44 quater wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage IV bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2013, met uitzondering van bijlage IV.

Bijlage IV is met ingang van 1 januari 2012 van toepassing.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 augustus 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso

BIJLAGE I(als bedoeld in artikel 1, lid 1)

Bijlage 30 bis bij Verordening (EEG) nr. 2454/93 wordt als volgt gewijzigd:

 1. In deel 1 „Toelichting bij de tabellen” wordt aantekening 4.4 verwijderd.

 2. Deel 2 „Te vermelden gegevens bij summiere aangiften bij binnenkomst en uitgang” wordt als volgt gewijzigd:

  1. de titel van punt 2.2 komt als volgt te luiden:

  2. in tabel 2 wordt de derde kolom „Summiere aangifte bij uitgang — Proviandering van schepen en luchtvaartuigen” verwijderd.

 3. Deel 4 „Toelichtingen bij de gegevenselementen” wordt als volgt gewijzigd:

  1. in de toelichting bij gegevenselement „Vervoersdocumentnummer” wordt de vierde alinea verwijderd;

  2. in de toelichting bij gegevenselement „Geadresseerde” komt de vijfde alinea „Summiere aangiften bij uitgang” als volgt te luiden:

   „Summiere aangiften van uitgang: in gevallen als bedoeld in artikel 789 moet deze informatie worden verstrekt wanneer zij beschikbaar is. Wanneer de goederen worden vervoerd onder dekking van een verhandelbaar cognossement „aan order blanco geëndosseerd”, is de geadresseerde onbekend en worden zijn gegevens vervangen door de volgende code in vak 44 van een aangifte ten uitvoer:

   Rechtsgrondslag

   Onderwerp

   Vak

   Code

   Bijlage 30 bis

   Situatie van verhandelbare cognossementen „aan order blanco geëndosseerd”, in het geval van summiere aangiften bij uitgang, waarin de gegevens van de geadresseerde onbekend zijn.

   44

   30600”

  3. de toelichting bij gegevenselement „Te informeren partij” komt als volgt te luiden:

   Persoon aan wie bij binnenkomst mededeling moet worden gedaan van de aankomst van de goederen. Deze informatie moet indien van toepassing worden verstrekt. De gegevens van de te informeren partij bestaan uit het EORI-nummer van de te informeren partij wanneer de indiener van de summiere aangifte hierover beschikt.

   Summiere aangiften bij binnenkomst: wanneer de goederen worden vervoerd onder dekking van een verhandelbaar cognossement „aan order blanco geëndosseerd”, in welk geval de geadresseerde niet is vermeld en code 10600 wordt ingevoerd, moet altijd de te informeren partij worden opgegeven.

   Summiere aangifte bij uitgang: wanneer de goederen worden vervoerd onder dekking van een verhandelbaar cognossement „aan order blanco geëndosseerd”, in welk geval de geadresseerde niet is vermeld, moeten de gegevens van de te informeren partij altijd in het veld „geadresseerde” worden vermeld in plaats van de gegevens van „geadresseerde”. Wanneer een aangifte ten uitvoer de gegevens voor de summiere aangifte bij uitgang bevat, wordt de code 30600 in vak 44 van de betreffende aangifte ten uitvoer ingevoerd.”;

  4. in de toelichting bij gegevenselement „Goederencode” wordt de vijfde alinea, die begint met Summiere aangiften bij uitgang voor proviandering van schepen en luchtvaartuigen: verwijderd.

BIJLAGE II(als bedoeld in artikel 1, lid 2)

BIJLAGE III(als bedoeld in artikel 1, lid 3)

BIJLAGE IV(als bedoeld in artikel 1, lid 4)