Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1091/2012 van de Commissie van 21 november 2012 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de invoercertificaataanvragen die in de periode van 9 november tot en met 16 november 2012 zijn ingediend uit hoofde van deelcontingent III in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 1067/2008 geopende tariefcontingent voor zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1091/2012 van de Commissie van 21 november 2012 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de invoercertificaataanvragen die in de periode van 9 november tot en met 16 november 2012 zijn ingediend uit hoofde van deelcontingent III in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 1067/2008 geopende tariefcontingent voor zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”)(1),

Gezien Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten(2), en met name artikel 7, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Verordening (EG) nr. 1067/2008 van de Commissie(3) is een jaarlijks tariefcontingent geopend voor de invoer van 3 112 030 ton zachte tarwe van een andere dan van hoge kwaliteit. Dit contingent bestaat uit vier deelcontingenten.

  2. Bij artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1067/2008 is de hoeveelheid van deelcontingent III (volgnummer 09.4125) in vier kwartaaltranches verdeeld en is de hoeveelheid voor tranche 4 vastgesteld op 594 596 ton voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2012.

  3. Uit de overeenkomstig artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1067/2008 gedane mededeling blijkt dat de overeenkomstig artikel 4, lid 1, tweede alinea, van die verordening in de periode van 9 november 2012 om 13.00 uur tot en met 16 november 2012 om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) ingediende aanvragen de beschikbare hoeveelheden overschrijden. Bijgevolg dient door vaststelling van de op de aangevraagde hoeveelheden toe te passen toewijzingscoëfficiënt te worden bepaald voor welke hoeveelheden invoercertificaten kunnen worden afgegeven.

  4. Ook moet worden bepaald dat in het kader van het in Verordening (EG) nr. 1067/2008 bedoelde deelcontingent III geen invoercertificaten meer mogen worden afgegeven voor de lopende contingentperiode.

  5. Met het oog op een efficiënt beheer van de procedure voor afgifte van de invoercertificaten dient deze verordening onmiddellijk na de bekendmaking ervan in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.

Voor elke invoercertificaataanvraag in het kader van het in artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1067/2008 bedoelde deelcontingent III die in de periode van 9 november 2012 om 13.00 uur tot en met 16 november 2012 om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) is ingediend, wordt een certificaat afgegeven voor de gevraagde hoeveelheid, vermenigvuldigd met een toewijzingscoëfficiënt van 50 %.

2.

De afgifte van certificaten in het kader van het in artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1067/2008 bedoelde deelcontingent III, waarvoor de aanvraag is ingediend met ingang van 16 november 2012 om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel), wordt voor de lopende contingentperiode geschorst.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 november 2012.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

José Manuel Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling