Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1205/2012 van de Commissie van 14 december 2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 802/2010 wat de prestaties van de rederij betreft (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1205/2012 van de Commissie van 14 december 2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 802/2010 wat de prestaties van de rederij betreft (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole(1), en met name artikel 27,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De prestaties van de rederij vormen een van de algemene parameters die het risicoprofiel van een schip bepalen.

 2. Ter beoordeling van de prestaties van de rederij moet het relatieve aantal tekortkomingen en aanhoudingen van alle schepen van de vloot van de rederij die binnen de Unie dan wel binnen het onder het Memorandum van overeenstemming van Parijs inzake havenstaatcontrole (Memorandum van Parijs) vallende gebied aan een inspectie zijn onderworpen, in aanmerking worden genomen.

 3. De uitvoeringsbepalingen op basis waarvan de prestatiecriteria voor rederijen met betrekking tot het scheepsrisicoprofiel worden berekend alsmede de methode voor het opstellen van de lijsten die worden gepubliceerd, zijn vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 802/2010 van de Commissie van 13 september 2010 ter uitvoering van artikel 10, lid 3, en artikel 27 van Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de prestaties van de rederij betreft(2).

 4. Bij simulaties van de publicatie van de lijsten op basis van de informatie uit de inspectiedatabank is gebleken dat de doelgerichtheid van de methode voor de publicatie, die is vastgelegd in Verordening (EU) nr. 802/2010, dient te worden verhoogd.

 5. Om de relevantie van de lijsten van rederijen met een laag of zeer laag prestatieniveau te verhogen, is het nodig om de criteria aan te passen op basis waarvan deze lijsten worden samengesteld, zodat het accent bij de publicatie op de rederijen met de slechtste prestaties ligt. Hierbij dient de berekening van de prestaties van rederijen voor het scheepsrisicoprofiel niet te worden gewijzigd.

 6. Rederijen die slecht hebben gepresteerd gedurende een aaneengesloten periode van 36 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de publicatie van de lijst van rederijen met een laag of zeer laag prestatieniveau, worden op de lijst geplaatst. Als een rederij gedurende een dergelijk lange periode constant slecht presteert, toont dat aan dat zij niet bereid of in staat is om haar prestatieniveau te verhogen. Aangezien de plaatsing op de lijsten is gebaseerd op de verwerking van gegevens inzake het prestatieniveau van de rederijen gedurende een periode van 36 maanden, moet vóór de eerste publicatie genoeg tijd worden gegeven om voldoende door de lidstaten verstrekte gegevens overeenkomstig Richtlijn 2009/16/EG uit de THETIS-databank te halen.

 7. Welke rederijen er op de lijsten worden geplaatst, wordt uitsluitend bepaald op basis van de informatie die de lidstaten heeft doorgegeven en gevalideerd en die in de inspectiedatabank is ingevoerd, in overeenstemming met artikel 24, lid 3, van Richtlijn 2009/16/EG. Deze informatie omvat inspecties van schepen, tekortkomingen die tijdens inspecties zijn vastgesteld en aanhoudingen. Verder omvatten deze gegevens de scheepsinformatie (naam, IMO-identificatienummer, roepletters en vlagstaat) alsmede de naam van de eigenaar of een andere persoon, zoals de bedrijfsvoerder of rompbevrachter, die de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het schip alsmede alle door de Internationale Veiligheidsmanagementcode (ISM-code) voorgeschreven taken en verantwoordelijkheden op zich heeft genomen. Zodoende kan er binnen de inspectiedatabank automatisch toezicht worden gehouden op de prestaties van een rederij en van de schepen waarvoor deze verantwoordelijk is en kunnen de lijsten dagelijks worden bijgewerkt.

 8. De Commissie dient in staat te zijn om door middel van automatische functionaliteiten de desbetreffende gegevens uit de inspectiedatabank op te vragen om te bepalen welke rederijen er op de lijst van rederijen met een laag en zeer laag prestatieniveau worden geplaatst.

 9. De methode voor het bepalen van de prestatiematrix van een rederij is gebaseerd op de verwerking van de aanhoudingsindex en de tekortkomingsindex van een rederij zoals bedoeld in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 802/2010.

 10. De maatregelen waarin deze verordening voorziet, zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 3, lid 2, van Verordening (EU) nr. 802/2010 wordt vervangen door:

„2.

Op zijn publiek toegankelijke website publiceert en actualiseert het EMSA vanaf 1 januari 2014 dagelijks de volgende gegevens:

 1. de lijst van rederijen die gedurende een aaneengesloten periode van 36 maanden een zeer laag prestatieniveau hebben behaald;

 2. de lijst van rederijen die gedurende een aaneengesloten periode van 36 maanden een laag of zeer laag prestatieniveau hebben behaald;

 3. de lijst van rederijen die gedurende een aaneengesloten periode van 36 maanden een laag prestatieniveau hebben behaald.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 december 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso