Home

Verordening (EU) nr. 1231/2012 van de Raad van 17 december 2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 7/2010 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

Verordening (EU) nr. 1231/2012 van de Raad van 17 december 2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 7/2010 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 31,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Teneinde een voldoende en ononderbroken aanvoer van bepaalde goederen die in de Unie in ontoereikende hoeveelheden worden geproduceerd, te waarborgen en verstoringen van de markt voor bepaalde landbouw- en industrieproducten te voorkomen, werden bij Verordening (EU) nr. 7/2010 van de Raad(1) autonome tariefcontingenten geopend, binnen de grenzen waarvan de betrokken producten tegen een verminderd recht of een nulrecht kunnen worden ingevoerd. Om dezelfde redenen moeten met ingang van 1 januari 2013 voor de producten met de volgnummers 09.2658, 09.2659, 09.2660 en 09.2661 voor passende hoeveelheden nieuwe tariefcontingenten tegen nulrecht worden geopend.

  2. De autonome tariefcontingenten met de volgnummers 09.2628, 09.2634 en 09.2929 zijn ontoereikend om te voldoen aan de behoeften van de industrie in de Unie voor de huidige contingentperiode, die op 31 december 2012 afloopt. Daarom moeten deze contingenten met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2012 worden verhoogd. De verhoging voor het autonome tariefcontingent met volgnummer 09.2634 moet evenwel slechts tot en met 31 december 2012 gelden.

  3. Voor het autonome tariefcontingent met het volgnummer 09.2603 moeten de hoeveelheden aangepast worden overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

  4. Het is niet langer in het belang van de Unie om voor de producten met de volgnummers 09.2615, 09.2636, 09.2640, 09.2813 en 09.2986 de tariefcontingenten in 2013 te handhaven. Deze contingenten moeten daarom met ingang van 1 januari 2013 worden gesloten en de desbetreffende producten moeten worden geschrapt van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 7/2010.

  5. Gelet op de vele wijzigingen die moeten worden aangebracht, dient de bijlage bij Verordening (EU) nr. 7/2010 duidelijkheidshalve in haar geheel te worden vervangen.

  6. Verordening (EU) nr. 7/2010 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  7. Aangezien de tariefcontingenten op 1 januari 2013 van kracht moeten worden, moet deze verordening ook vanaf die datum van toepassing zijn en onmiddellijk bij de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie in werking treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 7/2010 wordt vervangen door de tekst die is opgenomen in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Met ingang van 1 juli 2012 wordt in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 7/2010:

  1. de omvang van het autonome tariefcontingent met volgnummer 09.2628 vastgesteld op 3 000 000 m2;

  2. de omvang van het autonome tariefcontingent met volgnummer 09.2634 vastgesteld op 8 000 ton voor de periode tot en met 31 december 2012;

  3. de omvang van het autonome tariefcontingent met volgnummer 09.2929 vastgesteld op 10 000 ton.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2013, met uitzondering van artikel 2 dat met ingang van 1 juli 2012 van toepassing is.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 2012.

Voor de Raad

De voorzitter

S. Aletraris

BIJLAGE

„BIJLAGE