Home

Besluit van het Europees Parlementvan 17 april 2013over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2011(2013/565/EU)

Besluit van het Europees Parlementvan 17 april 2013over de afsluiting van de rekeningen van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2011(2013/565/EU)

HET EUROPEES PARLEMENT,

  • gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2011,

  • gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2011 vergezeld van de antwoorden van het Agentschap(1),

  • gezien de aanbeveling van de Raad van 12 februari 2013 (05753/2013 — C7-0041/2013),

  • gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

  • gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(2), en met name artikel 185,

  • gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 208,

  • gezien Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad(4) tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, en met name artikel 60,

  • gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(5), en met name artikel 94,

  • gezien artikel 77 van en bijlage VI bij zijn Reglement,

  • gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie vervoer en toerisme (A7-0075/2013),

De voorzitter

Martin Schulz

De secretaris-generaal

Klaus Welle