Home

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 16 november 2012 tot vaststelling van een derde bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de biogeografische regio Macaronesië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 8167) (2013/25/EU)

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 16 november 2012 tot vaststelling van een derde bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de biogeografische regio Macaronesië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 8167) (2013/25/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna(1), en met name artikel 4, lid 2, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De in artikel 1, onder c), punt iii), van Richtlijn 92/43/EEG bedoelde biogeografische regio Macaronesië omvat de eilandengroepen van de Azoren en Madeira (Portugal) en de Canarische Eilanden (Spanje) in de Atlantische Oceaan, zoals gespecificeerd op de kaart van de biogeografische regio’s die op 20 april 2005 door het bij artikel 20 van die richtlijn ingestelde comité (hierna „het Comité habitats” genoemd) is goedgekeurd.

 2. In de context van het sedert 1995 geïnitieerde proces is het noodzakelijk dat verdere vooruitgang wordt geboekt bij de totstandbrenging van het Natura 2000-netwerk, dat een essentieel element vormt van de bescherming van de biodiversiteit in de Unie.

 3. Bij Beschikking 2002/11/EG(2), Beschikking 2008/95/EG(3) en Besluit 2009/1001/EU(4) heeft de Commissie de initiële lijst en de eerste twee bijgewerkte lijsten van gebieden van communautair belang voor de biogeografische regio Macaronesië in de zin van Richtlijn 92/43/EEG vastgesteld. Op grond van artikel 4, lid 4, en artikel 6, lid 1, van Richtlijn 92/43/EEG moet de betrokken lidstaat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes jaar, de in de lijst van gebieden van communautair belang voor de biogeografische regio Macaronesië opgenomen gebieden aanwijzen als speciale beschermingszones en moet hij daarbij prioriteiten op het gebied van instandhouding vaststellen en de nodige instandhoudingsmaatregelen treffen.

 4. In de context van een dynamische aanpassing van het Natura 2000-netwerk worden de lijsten van gebieden van communautair belang herzien. Een bijwerking van de lijst van gebieden van communautair belang voor de biogeografische regio Macaronesië is derhalve noodzakelijk.

 5. Enerzijds is het noodzakelijk de lijst van gebieden van communautair belang voor de biogeografische regio Macaronesië bij te werken om daarin extra gebieden op te nemen die sinds 2010 door de lidstaten zijn voorgesteld als gebieden van communautair belang voor de biogeografische regio Macaronesië in de zin van artikel 1 van Richtlijn 92/43/EEG. Voor deze extra gebieden dienen de uit artikel 4, lid 4, en artikel 6, lid 1, van Richtlijn 92/43/EEG voortvloeiende verplichtingen zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen zes jaar na de vaststelling van dit besluit, van toepassing te zijn.

 6. Anderzijds is het noodzakelijk de lijst van gebieden van communautair belang voor de biogeografische regio Macaronesië bij te werken in het licht van de wijzigingen in de informatie over de gebieden die de lidstaten na de vaststelling van de initiële en de eerste twee bijgewerkte EU-lijsten hebben meegedeeld. In die zin is deze bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de biogeografische regio Macaronesië een geconsolideerde versie van de lijst van gebieden van communautair belang voor de biogeografische regio Macaronesië. Er zij nadrukkelijk op gewezen dat voor elk gebied dat in dit besluit is opgenomen, de uit artikel 4, lid 4, en artikel 6, lid 1, van Richtlijn 92/43/EEG voortvloeiende verplichtingen zo spoedig mogelijk, en uiterlijk zes jaar na de vaststelling van de lijst van gebieden van communautair belang waarin het gebied voor het eerst is opgenomen, van toepassing dienen te zijn.

 7. Voor de biogeografische regio Macaronesië zijn, overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Richtlijn 92/43/EEG, tussen november 1997 en oktober 2011 door de betrokken lidstaten bij de Commissie lijsten ingediend van gebieden die worden voorgesteld voor aanwijzing als gebied van communautair belang in de zin van artikel 1 van die richtlijn.

 8. Tegelijk met de lijsten van de voorgestelde gebieden is informatie over elk gebied verstrekt op de formulieren die zijn vastgesteld bij Beschikking 97/266/EG van de Commissie van 18 december 1996 betreffende het informatieformulier voor als Natura 2000-gebied voorgestelde gebieden(5).

 9. Deze informatie omvat de door de betrokken lidstaat ingediende kaart van het gebied, de naam, de ligging en de grootte van het gebied, alsmede de gegevens die bij toepassing van de in bijlage III bij Richtlijn 92/43/EEG vermelde criteria zijn verkregen.

 10. Op basis van de ontwerp-lijst die met instemming van elk der betrokken lidstaten door de Commissie is opgesteld en waarop ook de gebieden met prioritaire typen natuurlijke habitats of prioritaire soorten zijn vermeld, dient een bijgewerkte lijst te worden vastgesteld van gebieden die als gebieden van communautair belang voor de biogeografische regio Macaronesië zijn geselecteerd.

 11. De kennis betreffende de presentie en verspreiding van de typen natuurlijke habitats en de soorten ontwikkelt zich voortdurend als gevolg van de monitoring waarin artikel 11 van Richtlijn 92/43/EEG voorziet. De beoordeling en selectie van de gebieden op Unieniveau is daarom gebaseerd op de beste momenteel beschikbare informatie.

 12. Sommige lidstaten hebben voor bepaalde typen habitats en soorten niet voldoende gebieden voorgesteld om aan de eisen van Richtlijn 92/43/EEG te voldoen. Derhalve kan voor deze typen habitats en soorten niet worden geconcludeerd dat het Natura 2000-netwerk volledig is. Rekening houdend met de tijd die nodig is om de informatie te ontvangen en overeenstemming te bereiken met de lidstaten, is het nodig een bijgewerkte lijst van gebieden vast te stellen, die overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 92/43/EEG zal moeten worden herzien.

 13. Aangezien de kennis van de presentie en verspreiding van sommige typen natuurlijke habitats van bijlage I en sommige soorten van bijlage II bij Richtlijn 92/43/EEG nog steeds onvolledig is, kan niet worden geconcludeerd of het Natura 2000-netwerk ten aanzien van die typen habitats en soorten volledig dan wel onvolledig is. Indien nodig moet de lijst overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 92/43/EEG worden herzien.

 14. Ter wille van de duidelijkheid en de transparantie dient Besluit 2009/1001/EU te worden ingetrokken.

 15. De maatregelen waarin dit besluit voorziet, zijn in overeenstemming met het advies van het Comité habitats,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij dit besluit bevat de derde bijgewerkte lijst van gebieden van communautair belang voor de biogeografische regio Macaronesië overeenkomstig artikel 4, lid 2, derde alinea, van Richtlijn 92/43/EEG.

Artikel 2

Besluit 2009/1001/EU wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 16 november 2012.

Voor de Commissie

Janez Potočnik

Lid van de Commissie

BIJLAGE