Home

Besluit van de Raad van 22 april 2013 over het door de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt inzake een wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst (2013/206/EU)

Besluit van de Raad van 22 april 2013 over het door de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt inzake een wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst (2013/206/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 338, lid 1, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien Verordening (EG) nr. 2894/94 van de Raad van 28 november 1994 houdende bepaalde wijzen van toepassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte(1), en met name artikel 1, lid 3,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte(2) („de EER-overeenkomst”) is op 1 januari 1994 in werking getreden.

 2. Overeenkomstig artikel 98 van de EER-overeenkomst kan bijlage XXI bij die overeenkomst bij besluit van het Gemengd Comité van de EER worden gewijzigd.

 3. Bijlage XXI bij de EER-overeenkomst bevat specifieke bepalingen en regelingen inzake statistiek.

 4. Verordening (EU) nr. 555/2012 van de Commissie van 22 juni 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen, wat de bijwerking van de gegevensvereisten en de definities betreft(3), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen, met bepaalde aanpassingen voor Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

 5. Bijlage XXI bij de EER-overeenkomst moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 6. Het standpunt van de Unie in het Gemengd Comité van de EER moet worden gebaseerd op het in de bijlage opgenomen ontwerpbesluit,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt over de voorgestelde wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst is gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van het Gemengd Comité van de EER.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 22 april 2013.

Voor de Raad

De voorzitter

E. Gilmore

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 338, lid 1, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien Verordening (EG) nr. 2894/94 van de Raad van 28 november 1994 houdende bepaalde wijzen van toepassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte(1), en met name artikel 1, lid 3,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. De Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte(2) („de EER-overeenkomst”) is op 1 januari 1994 in werking getreden.

 2. Overeenkomstig artikel 98 van de EER-overeenkomst kan bijlage XXI bij die overeenkomst bij besluit van het Gemengd Comité van de EER worden gewijzigd.

 3. Bijlage XXI bij de EER-overeenkomst bevat specifieke bepalingen en regelingen inzake statistiek.

 4. Verordening (EU) nr. 555/2012 van de Commissie van 22 juni 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen, wat de bijwerking van de gegevensvereisten en de definities betreft(3), moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen, met bepaalde aanpassingen voor Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

 5. Bijlage XXI bij de EER-overeenkomst moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 6. Het standpunt van de Unie in het Gemengd Comité van de EER moet worden gebaseerd op het in de bijlage opgenomen ontwerpbesluit,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4