Home

Besluit van de Commissie van 21 augustus 2013 inzake de opstelling van de jaarlijkse prioriteitenlijsten voor de ontwikkeling van netcodes en richtsnoeren voor 2014 (Voor de EER relevante tekst) (2013/442/EU)

Besluit van de Commissie van 21 augustus 2013 inzake de opstelling van de jaarlijkse prioriteitenlijsten voor de ontwikkeling van netcodes en richtsnoeren voor 2014 (Voor de EER relevante tekst) (2013/442/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1228/2003(1), en met name artikel 6, lid 1, en Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1775/2005(2), en met name artikel 6, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

  Artikel 1

  Voor de ontwikkeling van geharmoniseerde elektriciteitsvoorschriften stelt de Commissie deze jaarlijkse prioriteitenlijst voor 2014 vast:

  • voorschriften op het gebied van capaciteitsallocatie en congestiebeheer, met inbegrip van governance voor day-ahead- en intraday-markten, waaronder capaciteitsberekening (verkeert in de fase van vaststelling door de Commissie);

  • voorschriften voor koppeling aan het net:

   • voorschriften inzake eisen voor elektriciteitsproducenten (verkeert in de fase van vaststelling door de Commissie);

   • voorschriften inzake de distributiesysteembeheerder en de aansluiting van industriële afnemers (verkeert in de fase van vaststelling door de Commissie);

   • voorschriften inzake de HVDC-transmissiesysteemaansluiting (afronding netcode en begin van de fase van vaststelling door de Commissie);

  • voorschriften inzake transmissiesysteembeheer(7):

   • voorschriften inzake operationele veiligheid (verkeert in de fase van vaststelling door de Commissie);

   • voorschriften inzake operationele planning en regeling (verkeert in de fase van vaststelling door de Commissie);

   • voorschriften inzake belastingsfrequentiecontrole en -reserves (verkeert in de fase van vaststelling door de Commissie);

   • voorschriften inzake eisen en procedures voor noodgevallen (afronding netcode en begin van de fase van vaststelling door de Commissie);

  • balanceringsregels, waaronder die inzake netgerelateerd reservevermogen (verkeert in de fase van vaststelling door de Commissie);

  • voorschriften voor de (voorwaartse) capaciteitsallocatie (verkeert in de fase van vaststelling door de Commissie);

  • voorschriften inzake geharmoniseerde transmissietariefstructuren (onderzoek door ACER met het oog op de opstelling van een kaderrichtsnoer(8)).

  Artikel 2

  Aangezien is bepaald dat geharmoniseerde voorschriften inzake capaciteitsallocatie en -balancering in 2013 zullen worden vastgesteld, stelt de Commissie vóór 2014 de volgende prioriteitenlijst voor de totstandbrenging van geharmoniseerde voorschriften op het gebied van gas op:

  • voorschriften inzake interoperabiliteit en gegevensuitwisseling (verkeert in de fase van vaststelling door de Commissie);

  • voorschriften inzake geharmoniseerde transmissietariefstructuren (ENTSB-G stelt hiervoor de netcode op);

  • regels ten aanzien van een EU-brede marktgebaseerde aanpak van de allocatie van „nieuw gebouwde” gastransmissiecapaciteit (ACER en ENTSB-G stellen de wijziging van de netcode inzake capaciteitsallocatiemechanismen op en nemen de respectieve tariefregels op in de netcode inzake transmissietariefstructuren);

  • handelsvoorschriften die verband houden met de technische en operationele bepalingen van nettoegangsdiensten en systeembalancering (onderzoek door ACER om na te gaan of bindende EU-voorschriften voor de verdere harmonisatie van het ontwerp van capaciteitsproducten en contracten ten aanzien van de voorzieningszekerheid, beperkingen van de allocatie en secundaire markten nodig zijn, rekening houdend met de uitvoering van het richtsnoer inzake congestiebeheersprocedures en de netcodes inzake capaciteitsallocatiemechanismen en balancering).

  Artikel 3

  Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  Gedaan te Brussel, 21 augustus 2013.

  Voor de Commissie

  De voorzitter

  José Manuel Barroso