Home

Besluit van de Raad van 9 juli 2013 tot vaststelling van het standpunt van de Raad ten aanzien van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013

Besluit van de Raad van 9 juli 2013 tot vaststelling van het standpunt van de Raad ten aanzien van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013

13.7.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 201/3


BESLUIT VAN DE RAAD

van 9 juli 2013

tot vaststelling van het standpunt van de Raad ten aanzien van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013

2013/C 201/04

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, in samenhang met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad(1), en met name artikel 41,

Overwegende hetgeen volgt:

De begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2013 is definitief vastgesteld op 12 december 2012(2),

De Commissie heeft op 2 april 2013 een voorstel ingediend met het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting voor het begrotingsjaar 2013,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Enig artikel

Het standpunt van de Raad ten aanzien van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013 is vastgesteld op 9 juli 2013.

De volledige tekst kan worden geraadpleegd op of gedownload van de website van de Raad: http://www.consilium.europa.eu/

Gedaan te Brussel, 9 juli 2013.

Voor de Raad

De voorzitter

R. ŠADŽIUS