Home

Besluit van de ministerraad van de Energiegemeenschap D/2013/03/MC-EnC betreffende verlenging van de looptijd van het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap

Besluit van de ministerraad van de Energiegemeenschap D/2013/03/MC-EnC betreffende verlenging van de looptijd van het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap

DE MINISTERRAAD VAN DE ENERGIEGEMEENSCHAP,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap („het verdrag”), inzonderheid artikel 97,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Dit verdrag werd ondertekend op 25 oktober 2005 en is op 1 juli 2006 in werking getreden.

  2. De looptijd van het verdrag luidens artikel 97 bedraagt tien jaar, gerekend vanaf de datum van inwerkingtreding, en een besluit van de ministerraad is vereist voor de verlenging ervan.

  3. De Energiegemeenschap is een efficiënt kader voor regionale samenwerking op energiegebied gebleken.

  4. De Energiegemeenschap volgt nauwlettend de ontwikkelingen in het energiebeleid van de Europese Unie en zij is verplichtingen aangegaan voor de periode tot na 2016.

  5. De verlenging van het verdrag is openlijk gesteund door de instellingen van de Europese Unie(1) en door de permanente groep op hoog niveau op haar vergaderingen van 19 juni en 23 oktober 2013,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1 Verlenging van de looptijd van het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap

De looptijd van het verdrag wordt verlengd voor een periode van tien jaar.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Belgrado, 24 oktober 2013.

Voor de ministerraad

Z. Mihajlović