Home

Verordening (EU) nr. 545/2013 van de Commissie van 14 juni 2013 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de aromastof 3-acetyl-2,5-dimethylthiofeen (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EU) nr. 545/2013 van de Commissie van 14 juni 2013 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de aromastof 3-acetyl-2,5-dimethylthiofeen (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in en op levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96, Verordening (EG) nr. 110/2008 en Richtlijn 2000/13/EG(1), en met name artikel 11, lid 3,

Gezien Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot vaststelling van een uniforme goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s(2), en met name artikel 7, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 872/2012 van de Commissie(3) is een lijst van aromastoffen vastgesteld en in deel A van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 opgenomen.

  2. Die lijst kan op initiatief van de Commissie of ingevolge een aanvraag van een lidstaat of belanghebbende partij worden bijgewerkt volgens de uniforme procedure van Verordening (EG) nr. 1331/2008.

  3. De aromastof 3-acetyl-2,5-dimethylthiofeen (FL-nr. 15.024) is in die lijst opgenomen als aromastof waarvan de beoordeling nog niet was afgerond en waarvoor aanvullende wetenschappelijke gegevens moesten worden ingediend. De aanvrager heeft die gegevens inmiddels ingediend.

  4. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft de ingediende gegevens beoordeeld en op 15 mei 2013 geconcludeerd dat 3-acetyl-2,5-dimethylthiofeen zowel in vitro als in vivo mutageen is en het gebruik als aromastof derhalve een veiligheidsrisico oplevert(4).

  5. Het gebruik van 3-acetyl-2,5-dimethylthiofeen is daarom niet in overeenstemming met de algemene voorwaarden voor het gebruik van aroma’s in artikel 4, onder a), van Verordening (EG) nr. 1334/2008. Die stof moet dus onverwijld uit de lijst worden geschrapt om de menselijke gezondheid te beschermen.

  6. Voor het van de EU-lijst schrappen van een stof die een veiligheidsrisico oplevert, moet de Commissie de urgentieprocedure gebruiken.

  7. Krachtens artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1334/2008 mogen aromastoffen die niet op de EU-lijst staan, tot en met 22 oktober 2014 als zodanig in de handel worden gebracht en in of op levensmiddelen worden gebruikt. Die overgangstermijn dient niet voor 3-acetyl-2,5-dimethylthiofeen te gelden.

  8. Gezien de uiterst lage gebruiksconcentraties en de geringe totale hoeveelheid 3-acetyl-2,5-dimethylthiofeen die per jaar aan levensmiddelen in de Europese Unie wordt toegevoegd, vormt de aanwezigheid van die stof in levensmiddelen geen dringend veiligheidsprobleem. Daarom moeten, mede om technische en economische redenen, overgangstermijnen worden vastgelegd voor levensmiddelen die de aromastof 3-acetyl-2,5-dimethylthiofeen bevatten en die vóór de inwerkingtreding van deze verordening in de handel gebracht zijn of uit derde landen naar de Unie zijn verzonden.

  9. Verordening (EG) nr. 1334/2008 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  10. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Deel A van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

1.

Het in de handel brengen van 3-acetyl-2,5-dimethylthiofeen als aromastof en het gebruik van die stof in of op levensmiddelen is verboden.

2.

Het in de handel brengen van levensmiddelen die de aromastof 3-acetyl-2,5-dimethylthiofeen bevatten, is verboden.

3.

De invoer van 3-acetyl-2,5-dimethylthiofeen als aromastof en de invoer van levensmiddelen die de aromastof 3-acetyl-2,5-dimethylthiofeen bevatten, zijn verboden.

Artikel 3

1.

In afwijking van artikel 2, lid 2, mogen levensmiddelen die de aromastof 3-acetyl-2,5-dimethylthiofeen bevatten en die vóór de inwerkingtreding van deze verordening rechtmatig in de handel gebracht zijn, worden verkocht tot en met de uiterste consumptiedatum of de datum van minimale houdbaarheid.

2.

Artikel 2 geldt niet voor zendingen levensmiddelen die de aromastof 3-acetyl-2,5-dimethylthiofeen bevatten indien de importeur van die levensmiddelen kan aantonen dat zij vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening uit het derde land verzonden en naar de Unie onderweg waren.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

BIJLAGE