Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 631/2013 van de Commissie van 28 juni 2013 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 546/2006 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 233/2012 (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 631/2013 van de Commissie van 28 juni 2013 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 546/2006 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 233/2012 (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën(1), en met name bijlage VIII, hoofdstuk A, deel I, onder b), iii),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Verordening (EG) nr. 999/2001 stelt voorschriften vast inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE’s) bij dieren. Bijlage VIII bij die verordening voorziet in de goedkeuring en latere wijziging van de nationale scrapiebestrijdingsprogramma’s van de lidstaten indien die programma’s voldoen aan bepaalde criteria die in die verordening zijn vastgelegd.

  2. Bij Verordening (EG) nr. 546/2006 van de Commissie van 31 maart 2006 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de nationale scrapiebestrijdingsprogramma’s en aanvullende garanties, tot afwijking van bepaalde voorschriften van Beschikking 2003/100/EG en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1874/2003(2) worden de nationale scrapiebestrijdingsprogramma’s van bepaalde lidstaten goedgekeurd. Die verordening stelt ook de aanvullende garanties vast waarop die lidstaten aanspraak kunnen maken met betrekking tot de verplaatsingen van schapen en geiten alsmede van sperma en embryo’s daarvan.

  3. Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 233/2012 van de Commissie van 16 maart 2012 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de goedkeuring van het gewijzigde nationale scrapiebestrijdingsprogramma van Denemarken(3) wordt het gewijzigde nationale scrapiebestrijdingsprogramma van Denemarken goedgekeurd.

  4. Voor de duidelijkheid en de vereenvoudiging van de wetgeving van de Unie bevat bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 999/2001, als gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 630/2013 van de Commissie van 28 juni 2013 tot wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën(4), de lijst van de lidstaten met een goedgekeurd nationaal bestrijdingsprogramma voor klassieke scrapie en de overeenkomstige aanvullende garanties waarop die lidstaten aanspraak kunnen maken met betrekking tot de verplaatsingen van schapen en geiten alsmede van sperma en embryo’s daarvan.

  5. De wijzigingen van Verordening (EG) nr. 999/2001 die in Verordening (EU) nr. 630/2013 zijn vermeld, zijn van toepassing vanaf 1 juli 2013. De bepalingen van Verordening (EG) nr. 546/2006 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 233/2012 worden op die datum bijgevolg overbodig. Ter wille van de juridische duidelijkheid en rechtszekerheid moeten die verordeningen daarom op dezelfde datum worden ingetrokken.

  6. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 546/2006 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 233/2012 worden ingetrokken met ingang van 1 juli 2013.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 juni 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso