Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 720/2013 van de Commissie van 25 juli 2013 inzake de afgifte van invoercertificaten voor rijst in het kader van de tariefcontingenten die voor de deelperiode juli 2013 zijn geopend bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 720/2013 van de Commissie van 25 juli 2013 inzake de afgifte van invoercertificaten voor rijst in het kader van de tariefcontingenten die voor de deelperiode juli 2013 zijn geopend bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”)(1),

Gezien Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten(2), en met name artikel 7, lid 2,

Gezien Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011 van de Commissie van 7 december 2011 inzake de opening en de wijze van beheer van bepaalde tariefcontingenten voor de invoer van rijst en breukrijst(3), en met name artikel 5, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011 betreft de opening en de wijze van beheer van bepaalde tariefcontingenten voor de invoer van rijst en breukrijst, die overeenkomstig bijlage I bij die uitvoeringsverordening zijn verdeeld over landen van oorsprong en over verscheidene deelperioden.

 2. Juli is de derde deelperiode voor het bij artikel 1, lid 1, onder a), van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011 vastgestelde contingent en de tweede deelperiode voor de bij artikel 1, lid 1, onder b), c) en d), van die uitvoeringsverordening vastgestelde contingenten.

 3. Blijkens de gegevens die overeenkomstig artikel 8, onder a), van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011 zijn verstrekt, hebben de aanvragen die overeenkomstig artikel 4, lid 1, van die uitvoeringsverordening gedurende de eerste tien werkdagen van juli 2013 zijn ingediend voor de contingenten met de volgnummers 09.4154 – 09.4166, betrekking op een hoeveelheid die groter is dan de beschikbare hoeveelheid. Bijgevolg dient door vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de voor de betrokken contingenten aangevraagde hoeveelheid, te worden bepaald in hoeverre de invoercertificaten kunnen worden afgegeven.

 4. Uit de bovenbedoelde gegevens blijkt ook dat de aanvragen die overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011 gedurende de eerste tien werkdagen van juli 2013 zijn ingediend voor de contingenten met de volgnummers 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153, betrekking hebben op een hoeveelheid die kleiner is dan de beschikbare hoeveelheid.

 5. Voorts dient voor de contingenten met de volgnummers 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 overeenkomstig artikel 5, eerste alinea, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011 de totale hoeveelheid te worden vastgesteld die beschikbaar is voor de volgende deelperiode.

 6. Met het oog op een efficiënt beheer van de procedure voor de afgifte van invoercertificaten dient deze verordening onmiddellijk na de bekendmaking ervan in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.

Op grond van de aanvragen van certificaten voor de invoer van rijst in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011 vastgestelde contingenten met de volgnummers 09.4154 – 09.4166 die gedurende de eerste tien werkdagen van juli 2013 zijn ingediend, worden certificaten afgegeven voor de aangevraagde hoeveelheid, vermenigvuldigd met de in de bijlage bij de onderhavige verordening vastgestelde toewijzingscoëfficiënt.

2.

De totale hoeveelheid die in het kader van de bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011 vastgestelde contingenten met de volgnummers 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 beschikbaar is voor de volgende deelperiode, wordt vastgesteld in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 juli 2013.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Jerzy Plewa

Directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling

BIJLAGE

 1. Bij artikel 1, lid 1, onder a), van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011 vastgesteld contingent voor volwitte of halfwitte rijst van GN-code 1006 30:

  Oorsprong

  Volgnummer

  Toewijzingscoëfficiënt voor de deelperiode juli 2013

  Totale hoeveelheid die beschikbaar is voor de deelperiode september 2013 (in kg)

  Verenigde Staten

  09.4127

  (1)

  23 797 401

  Thailand

  09.4128

  (1)

  1 000 890

  Australië

  09.4129

  (1)

  480 370

  Andere landen van oorsprong

  09.4130

  (2)

  313

 2. Bij artikel 1, lid 1, onder b), van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011 vastgesteld contingent voor gedopte rijst van GN-code 1006 20:

  Oorsprong

  Volgnummer

  Toewijzingscoëfficiënt voor de deelperiode juli 2013

  Totale hoeveelheid die beschikbaar is voor de deelperiode oktober 2013 (in kg)

  Alle landen

  09.4148

  (1)

  1 494 000

 3. Bij artikel 1, lid 1, onder c), van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011 vastgesteld contingent voor breukrijst van GN-code 1006 40 00:

  Oorsprong

  Volgnummer

  Toewijzingscoëfficiënt voor de deelperiode juli 2013

  Thailand

  09.4149

  (1)

  Australië

  09.4150

  (2)

  Guyana

  09.4152

  (2)

  Verenigde Staten

  09.4153

  (2)

  Andere landen van oorsprong

  09.4154

  15,487488 %

 4. Bij artikel 1, lid 1, onder d), van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011 vastgesteld contingent voor volwitte of halfwitte rijst van GN-code 1006 30:

  Oorsprong

  Volgnummer

  Toewijzingscoëfficiënt voor de deelperiode juli 2013

  Totale hoeveelheid die beschikbaar is voor de deelperiode september 2013 (in kg)

  Thailand

  09.4112

  (1)

  10 985

  Verenigde Staten

  09.4116

  (1)

  23 384

  India

  09.4117

  (1)

  40 694

  Pakistan

  09.4118

  (1)

  432

  Andere landen van oorsprong

  09.4119

  (1)

  239 251

  Alle landen

  09.4166

  0,785369 %

  0