Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 914/2013 van de Commissie van 23 september 2013 tot vaststelling, voor 2013, van de begrotingsmaxima voor bepaalde regelingen inzake rechtstreekse steunverlening waarin Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad voorziet

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 914/2013 van de Commissie van 23 september 2013 tot vaststelling, voor 2013, van de begrotingsmaxima voor bepaalde regelingen inzake rechtstreekse steunverlening waarin Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad voorziet

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003(1), en met name artikel 51, lid 2, eerste alinea, artikel 69, lid 3, eerste alinea, artikel 123, lid 1, eerste alinea, artikel 131, lid 4, eerste alinea, en artikel 142, onder c),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Voor de lidstaten die in 2013 de bij titel III van Verordening (EG) nr. 73/2009 ingestelde bedrijfstoeslagregeling toepassen, dienen voor 2013 de begrotingsmaxima voor elk van de in de artikelen 52, 53 en 54 van die verordening bedoelde betalingen te worden vastgesteld.

  2. Voor de lidstaten die in 2013 gebruikmaken van de bij artikel 69, lid 1, of artikel 131, lid 1, van Verordening (EG) nr. 73/2009 geboden mogelijkheden, dienen voor 2013 de begrotingsmaxima te worden vastgesteld voor de specifieke steun als bedoeld in titel III, hoofdstuk 5, van Verordening (EG) nr. 73/2009.

  3. Bij artikel 69, lid 4, van Verordening (EG) nr. 73/2009 worden de middelen die mogen worden gebruikt voor gekoppelde maatregelen als bedoeld in artikel 68, lid 1, onder a), punten i) tot en met iv), en artikel 68, lid 1, onder b) en e), beperkt tot 3,5 % van het in artikel 40 van die verordening bedoelde nationale maximum. Duidelijkheidshalve moet de Commissie het maximum bekendmaken dat voortvloeit uit de bedragen die de lidstaten voor de betrokken maatregelen hebben meegedeeld.

  4. Krachtens artikel 69, lid 6, onder a), van Verordening (EG) nr. 73/2009 zijn de bedragen die op grond van artikel 69, lid 7, van die verordening zijn berekend, vastgesteld in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1120/2009 van de Commissie van 29 oktober 2009 houdende bepalingen voor de uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij titel III van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad(2). Duidelijkheidshalve moet de Commissie de door de lidstaten meegedeelde bedragen bekendmaken die deze lidstaten overeenkomstig artikel 69, lid 6, onder a), van Verordening (EG) nr. 73/2009 willen gebruiken.

  5. Duidelijkheidshalve dienen de begrotingsmaxima voor de bedrijfstoeslagregeling voor 2013 te worden bekendgemaakt die resteren nadat de maxima die zijn vastgesteld voor de in de artikelen 52, 53, 54 en 68 van Verordening (EG) nr. 73/2009 bedoelde betalingen, in mindering zijn gebracht op de maxima van bijlage VIII bij die verordening. Het bedrag dat in verband met de financiering van de specifieke steun als bedoeld in artikel 68 van Verordening (EG) nr. 73/2009 in mindering moet worden gebracht op voornoemde bijlage VIII, is gelijk aan het verschil tussen het totale bedrag aan specifieke steun dat de lidstaten hebben meegedeeld, en de bedragen die zijn meegedeeld voor de financiering van de specifieke steun overeenkomstig artikel 69, lid 6, onder a), van die verordening. Wanneer een lidstaat die de bedrijfstoeslagregeling toepast, besluit de in artikel 68, lid 1, onder c), bedoelde steun te verlenen, moet het bedrag dat aan de Commissie is meegedeeld, worden opgenomen in het maximum voor de bedrijfstoeslagregeling, omdat deze steun wordt verleend in de vorm van een verhoging van het eenheidsbedrag van de toeslagrechten en/of het aantal toeslagrechten van de landbouwer.

  6. Voor de lidstaten die in 2013 de bij titel V, hoofdstuk 2, van Verordening (EG) nr. 73/2009 ingestelde regeling inzake één enkele areaalbetaling toepassen, dienen ingevolge artikel 123, lid 1, van die verordening de jaarlijkse totaalbedragen te worden vastgesteld.

  7. Duidelijkheidshalve dienen de maximumbedragen te worden bekendgemaakt die voor de toekenning in 2013 van de in artikel 126 van Verordening (EG) nr. 73/2009 bedoelde afzonderlijke suikerbetaling ter beschikking worden gesteld van de lidstaten die de regeling inzake één enkele areaalbetaling toepassen, welke maximumbedragen op basis van de door die lidstaten verstrekte gegevens zijn vastgesteld.

  8. Duidelijkheidshalve dienen de maximumbedragen te worden bekendgemaakt die voor de toekenning in 2013 van de in artikel 127 van Verordening (EG) nr. 73/2009 bedoelde afzonderlijke betaling voor groenten en fruit ter beschikking worden gesteld van de lidstaten die de regeling inzake één enkele areaalbetaling toepassen, welke maximumbedragen op basis van de door die lidstaten verstrekte gegevens zijn vastgesteld.

  9. Duidelijkheidshalve dienen de maximumbedragen te worden bekendgemaakt die voor de toekenning in 2013 van de in artikel 129 van Verordening (EG) nr. 73/2009 bedoelde afzonderlijke betaling voor zacht fruit ter beschikking worden gesteld van de lidstaten die de regeling inzake één enkele areaalbetaling toepassen, welke maximumbedragen op basis van de door die lidstaten verstrekte gegevens zijn vastgesteld.

  10. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor rechtstreekse betalingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.

De in artikel 51, lid 2, van Verordening (EG) nr. 73/2009 bedoelde begrotingsmaxima worden voor 2013 vastgesteld in bijlage I bij de onderhavige verordening.

2.

De in artikel 69, lid 3, en artikel 131, lid 4, van Verordening (EG) nr. 73/2009 bedoelde begrotingsmaxima worden voor 2013 vastgesteld in bijlage II bij de onderhavige verordening.

3.

De begrotingsmaxima voor de steun als bedoeld in artikel 68, lid 1, onder a), i), ii), iii) en iv), en in artikel 68, lid 1, onder b) en e), van Verordening (EG) nr. 73/2009, worden voor 2013 vastgesteld in bijlage III bij de onderhavige verordening.

4.

De bedragen die de lidstaten overeenkomstig artikel 69, lid 6, onder a), van Verordening (EG) nr. 73/2009 mogen gebruiken voor de financiering van de specifieke steun als bedoeld in artikel 68, lid 1, van die verordening, worden vastgesteld in bijlage IV bij de onderhavige verordening.

5.

De begrotingsmaxima voor de bij titel III van Verordening (EG) nr. 73/2009 ingestelde bedrijfstoeslagregeling worden voor 2013 vastgesteld in bijlage V bij de onderhavige verordening.

6.

De in artikel 123, lid 1, van Verordening (EG) nr. 73/2009 bedoelde jaarlijkse totaalbedragen worden voor 2013 vastgesteld in bijlage VI bij de onderhavige verordening.

7.

De maximumbedragen die aan Tsjechië, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië en Slowakije ter beschikking worden gesteld voor de toekenning van de in artikel 126 van Verordening (EG) nr. 73/2009 bedoelde afzonderlijke suikerbetaling, worden voor 2013 vastgesteld in bijlage VII bij de onderhavige verordening.

8.

De maximumbedragen die aan Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije ter beschikking worden gesteld voor de toekenning van de in artikel 127 van Verordening (EG) nr. 73/2009 bedoelde afzonderlijke betaling voor groenten en fruit, worden voor 2013 vastgesteld in bijlage VIII bij de onderhavige verordening.

9.

De maximumbedragen die aan Bulgarije, Hongarije en Polen ter beschikking worden gesteld voor de toekenning van de in artikel 129 van Verordening (EG) nr. 73/2009 bedoelde afzonderlijke betaling voor zacht fruit, worden voor 2013 vastgesteld in bijlage IX bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 september 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso

BIJLAGE I

Begrotingsmaxima voor de op grond van de artikelen 52, 53 en 54 van Verordening (EG) nr. 73/2009 te verlenen rechtstreekse betalingen

Kalenderjaar 2013

BE

ES

FR

AT

PT

FI

Ooien- en geitenpremie

21 892

600

Aanvullende ooien- en geitenpremie

7 184

200

Zoogkoeienpremie

77 565

261 153

525 622

70 578

78 695

Aanvullende zoogkoeienpremie

19 389

26 000

99

9 462

(in duizend EUR)

Ooien- en geitenpremie

21 892

600

Aanvullende ooien- en geitenpremie

7 184

200

Zoogkoeienpremie

77 565

261 153

525 622

70 578

78 695

Aanvullende zoogkoeienpremie

19 389

26 000

99

9 462

BIJLAGE II

BIJLAGE III

BIJLAGE IV

BIJLAGE V

BIJLAGE VI

BIJLAGE VII

BIJLAGE VIII

BIJLAGE IX