Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 929/2013 van de Commissie van 26 september 2013 tot wijziging van bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 929/2013 van de Commissie van 26 september 2013 tot wijziging van bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003(1), en met name artikel 40, lid 1, tweede alinea, en artikel 57 bis, lid 7,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Krachtens artikel 40, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 73/2009 mag de totale waarde van alle toegewezen toeslagrechten en van de overeenkomstig artikel 51, lid 2, en artikel 69, lid 3, van die verordening of, voor 2009, overeenkomstig artikel 64, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1782/2003 vastgestelde maxima niet hoger zijn dan het in bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 73/2009 vastgestelde overeenkomstige nationale maximum.

  2. Krachtens artikel 40, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 73/2009 zijn de in artikel 40, lid 1, van Verordening (EG) nr. 73/2009 bedoelde nationale maxima voor het aanvraagjaar 2013 voor Griekenland, Spanje, Luxemburg, Malta en het Verenigd Koninkrijk aangepast bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 287/2013 van de Commissie(2) nadat deze lidstaten hadden meegedeeld dat zij de wijnbouwers voor 2014 steun wilden verlenen middels de toewijzing van toeslagrechten overeenkomstig artikel 103 sexdecies van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad(3). Van deze lidstaten hebben Luxemburg en Malta kenbaar gemaakt dat zij het gehele bedrag van hun budget voor de steunprogramma’s in de wijnsector zoals vastgesteld in bijlage X ter bij Verordening (EG) nr. 1234/2007, opnieuw wilden overhevelen. Bij de aanpassing van de nationale maxima voor rechtstreekse betalingen voor het aanvraagjaar 2013 was er echter geen rekening mee gehouden dat het bedrag voor het begrotingsjaar 2014 voor deze lidstaten iets was verhoogd ten opzichte van het bedrag dat voor het begrotingsjaar 2013 voor deze twee lidstaten beschikbaar was. De desbetreffende in artikel 40, lid 1, van Verordening (EG) nr. 73/2009 bedoelde nationale maxima moeten derhalve dienovereenkomstig worden aangepast.

  3. Overeenkomstig artikel 103 quindecies van Verordening (EG) nr. 1234/2007 hebben Spanje, Luxemburg, Malta en het Verenigd Koninkrijk de Commissie in kennis gesteld van hun voornemen om het gehele bedrag dat is bestemd voor de in bijlage X ter bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde steunprogramma’s, of een gedeelte daarvan, definitief over te hevelen teneinde hun nationale maximum voor rechtstreekse betalingen als bedoeld in artikel 40 van Verordening (EG) nr. 73/2009 voor de aanvraagjaren 2014 en volgende te verhogen. De desbetreffende in artikel 40, lid 1, van Verordening (EG) nr. 73/2009 bedoelde nationale maxima moeten derhalve dienovereenkomstig worden aangepast.

  4. Overeenkomstig artikel 57 bis, lid 9, van Verordening (EG) nr. 73/2009 heeft Kroatië de Commissie ter kennis gebracht welke landbouwgronden zijn ontmijnd en door de landbouwers in de voor het aanvraagjaar 2013 ingediende steunaanvragen zijn aangegeven en tussen 1 januari 2005 en 31 december 2012 opnieuw voor landbouwactiviteiten in gebruik zijn genomen. Deze kennisgeving bevatte ook een uitsplitsing van de grond naar hectaren grasland en blijvend grasland en overige subsidiabele hectaren en van de begrotingsmiddelen voor beide categorieën ontmijnde grond: 46 000 EUR voor grasland en blijvend grasland en 6 646 000 EUR voor de overige subsidiabele hectaren. Op basis van de in artikel 121 van Verordening (EG) nr. 73/2009 vastgestelde toenameregeling en overeenkomstig artikel 57 bis, lid 7, van die verordening moeten de desbetreffende, in artikel 40, lid 1, van Verordening (EG) nr. 73/2009 bedoelde nationale maxima derhalve dienovereenkomstig worden aangepast.

  5. Bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 73/2009 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  6. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor rechtstreekse betalingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 73/2009 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 september 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso

BIJLAGE

Bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 73/2009 wordt vervangen door:

Nationale maxima bedoeld in artikel 40

(1)

Tabel 1

Lidstaat

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 en volgende jaren

(duizend EUR)

België

614 179

611 817

611 817

614 855

614 855

614 855

614 855

614 855

Denemarken

1 030 478

1 031 321

1 031 321

1 049 002

1 049 002

1 049 002

1 049 002

1 049 002

Duitsland

5 770 254

5 771 981

5 771 994

5 852 938

5 852 938

5 852 938

5 852 938

5 852 938

Griekenland

2 380 713

2 228 588

2 231 798

2 233 227

2 233 227

2 217 227

2 217 227

2 217 227

Spanje

4 858 043

5 119 045

5 125 032

5 304 642

5 304 642

5 304 642

5 304 642

5 304 642

Frankrijk

8 407 555

8 423 196

8 425 326

8 527 494

8 527 494

8 527 494

8 527 494

8 527 494

Ierland

1 342 268

1 340 521

1 340 521

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

Italië

4 143 175

4 210 875

4 234 364

4 379 985

4 379 985

4 379 985

4 379 985

4 379 985

Luxemburg

37 518

37 569

37 679

37 671

37 672

37 672

37 672

37 672

Nederland

853 090

853 169

853 169

897 751

897 751

897 751

897 751

897 751

Oostenrijk

745 561

747 344

747 425

751 788

751 788

751 788

751 788

751 788

Portugal

608 751

589 811

589 991

606 551

606 551

606 551

606 551

606 551

Finland

566 801

565 520

565 823

570 548

570 548

570 548

570 548

570 548

Zweden

763 082

765 229

765 229

770 906

770 906

770 906

770 906

770 906

Verenigd Koninkrijk

3 985 895

3 976 425

3 976 482

3 988 042

3 988 042

3 988 042

3 988 042

3 988 042

Tabel 2(1)

Lidstaat

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 en volgende jaren

(duizend EUR)

Bulgarije

287 399

336 041

416 372

499 327

580 087

660 848

741 606

814 295

Tsjechië

559 622

654 241

739 941

832 144

909 313

909 313

909 313

909 313

Estland

60 500

71 603

81 703

92 042

101 165

101 165

101 165

101 165

Cyprus

31 670

38 928

43 749

49 146

53 499

53 499

53 499

53 499

Letland

90 016

105 368

119 268

133 978

146 479

146 479

146 479

146 479

Litouwen

230 560

271 029

307 729

346 958

380 109

380 109

380 109

380 109

Hongarije

807 366

947 114

1 073 824

1 205 037

1 318 975

1 318 975

1 318 975

1 318 975

Malta

3 752

4 231

4 726

5 137

5 504

5 504

5 504

5 504

Polen

1 877 107

2 192 294

2 477 294

2 788 247

3 044 518

3 044 518

3 044 518

3 044 518

Roemenië

623 399

729 863

907 473

1 086 608

1 264 472

1 442 335

1 620 201

1 780 406

Slovenië

87 942

103 394

117 423

131 575

144 274

144 274

144 274

144 274

Slowakije

240 014

280 364

316 964

355 242

388 176

388 176

388 176

388 176

Tabel 3(1)

Lidstaat

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(duizend EUR)

Kroatië

94 923

113 908

132 893

151 877

189 847

227 816

265 785

303 754

341 724

379 693

„BIJLAGE VIII