Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 967/2013 van de Commissie van 9 oktober 2013 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de invoercertificaataanvragen die in de periode van 27 september 2013 tot en met 4 oktober 2013 zijn ingediend in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 969/2006 geopende invoertariefcontingent voor maïs

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 967/2013 van de Commissie van 9 oktober 2013 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de invoercertificaataanvragen die in de periode van 27 september 2013 tot en met 4 oktober 2013 zijn ingediend in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 969/2006 geopende invoertariefcontingent voor maïs

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”)(1),

Gezien Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten(2), en met name artikel 7, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Verordening (EG) nr. 969/2006 van de Commissie(3) is een jaarlijks tariefcontingent geopend voor de invoer van 277 988 ton maïs (volgnummer 09.4131).

  2. Bij artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 969/2006 is de hoeveelheid voor tranche 2 vastgesteld op 138 994 ton voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2013.

  3. Uit de overeenkomstig artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 969/2006 gedane mededeling blijkt dat de overeenkomstig artikel 4, lid 1, van die verordening in de periode van 27 september 2013 om 13.00 uur tot en met 4 oktober 2013 om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) ingediende aanvragen de beschikbare hoeveelheden overschrijden. Bijgevolg dient door vaststelling van de op de aangevraagde hoeveelheden toe te passen toewijzingscoëfficiënt te worden bepaald voor welke hoeveelheden invoercertificaten kunnen worden afgegeven.

  4. Ook moet worden bepaald dat in het kader van Verordening (EG) nr. 969/2006 geen certificaten meer mogen worden afgegeven voor het lopende contingentjaar.

  5. Met het oog op een efficiënt beheer van de procedure voor afgifte van de invoercertificaten dient deze verordening onmiddellijk na de bekendmaking ervan in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.

Voor elke invoercertificaataanvraag in het kader van het in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 969/2006 bedoelde contingent voor maïs, die in de periode van 27 september 2013 om 13.00 uur tot en met 4 oktober 2013 om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) is ingediend, wordt een certificaat afgegeven voor de gevraagde hoeveelheid, vermenigvuldigd met een toewijzingscoëfficiënt van 42,680622 %.

2.

De afgifte van certificaten waarvoor de aanvraag is ingediend met ingang van 4 oktober 2013 om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel), wordt voor het lopende contingentjaar geschorst.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 oktober 2013.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Jerzy Plewa

Directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling