Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1054/2013 van de Raad van 29 oktober 2013 tot uitvoering van artikel 8 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1054/2013 van de Raad van 29 oktober 2013 tot uitvoering van artikel 8 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van 18 mei 2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus(1), en met name artikel 8 bis, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Op 18 mei 2006 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 765/2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus vastgesteld. Deze maatregelen zijn tot en met 31 oktober van toepassing.

  2. Op basis van een toetsing van Besluit 2012/642/GBVB van de Raad(2), heeft de Raad besloten dat de beperkende maatregelen moeten worden verlengd tot en met 31 oktober 2014.

  3. Gezien de aanhoudende ernst van de situatie in Belarus heeft de Raad geoordeeld dat drie personen moeten worden toegevoegd aan de lijst van personen en entiteiten waarop de beperkende maatregelen van Besluit 2012/642/GBVB van toepassing zijn.

  4. De Raad heeft eveneens geoordeeld dat er niet langer redenen zijn om bepaalde personen en entiteiten te handhaven op de lijst van personen en entiteiten waarop de beperkende maatregelen van Besluit 2012/642/GBVB van toepassing zijn.

  5. De informatie over bepaalde personen en entiteiten op de lijst in de bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 dient bovendien te worden geactualiseerd.

  6. Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 765/2006 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 oktober 2013.

Voor de Raad

De voorzitter

L. Linkevičius

BIJLAGE

„BIJLAGE I