Home

Verordening (EU) nr. 1261/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 723/2009 betreffende een communautair rechtskader voor een consortium voor een Europese Onderzoeksinfrastructuur (ERIC)

Verordening (EU) nr. 1261/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 723/2009 betreffende een communautair rechtskader voor een consortium voor een Europese Onderzoeksinfrastructuur (ERIC)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 187 en 188,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(1),

Gezien het advies van het Comité van de Regio’s,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Verordening (EG) nr. 723/2009 van de Raad(2) is een rechtskader vastgesteld met de voorschriften en procedures voor de oprichting van een consortium voor een Europese Onderzoeksinfrastructuur en betreffende de gevolgen daarvan (ERIC).

  2. De ondersteuning en ontwikkeling van onderzoeksinfrastructuren in Europa is reeds lang een doelstelling van de Unie, zoals meest recentelijk blijkt uit Besluit nr. 1982/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad(3) en meer in het bijzonder uit Beschikking 2006/974/EG van de Raad(4).

  3. Het Europees Strategieforum voor onderzoeksinfrastructuren (ESFRI) en de Reflectiegroep inzake e-infrastructuur (e-IRG) hebben de eerste Europese routekaart voor onderzoeksinfrastructuren opgesteld en bijgewerkt.

  4. Sinds de inwerkingtreding van het communautair rechtskader voor ERIC in 2009 hebben twee Europese onderzoeksinfrastructuren de ERIC-status gekregen.

  5. Het lidmaatschap van een ERIC staat open voor de lidstaten, geassocieerde landen, derde landen die geen geassocieerd land zijn, en intergouvernementele organisaties.

  6. Geassocieerde landen spelen een wezenlijke rol bij de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van Europese onderzoeksinfrastructuren en dragen met hun steun bij aan de wetenschappelijke excellentie van het onderzoek en het concurrentievermogen van de economie in de Unie; daarom moeten zij op dezelfde voet als de lidstaten aan ERIC’s kunnen deelnemen.

  7. Om geassocieerde landen makkelijker aan ERIC’s te laten deelnemen, moet artikel 9, leden 2 en 3, van Verordening (EG) nr. 723/2009 zo worden gewijzigd dat zowel de criteria voor lidmaatschap als de regeling inzake stemrechten ten volle op de bijdragen van deze landen zijn afgestemd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 9 van Verordening (EG) nr. 723/2009 worden de leden 2 en 3 vervangen door:

„2.

Een ERIC heeft ten minste één lidstaat en twee andere landen die ofwel een lidstaat, ofwel een geassocieerd land zijn, onder zijn leden. Andere lidstaten of geassocieerde landen kunnen op elk ogenblik lid van een ERIC worden onder billijke en redelijke voorwaarden die in de statuten zijn vastgesteld, en kunnen onder de in de statuten vastgestelde voorwaarden waarnemer zonder stemrechten worden. Derde landen die geen geassocieerd land zijn, en intergouvernementele organisaties kunnen, onder voorbehoud van de instemming van de in artikel 12, onder a), bedoelde ledenvergadering, ook lid worden overeenkomstig de in de statuten vastgestelde voorwaarden en procedures voor het verkrijgen van de status van lid.

3.

De lidstaten en de geassocieerde landen hebben samen de meerderheid van de stemrechten in de ledenvergadering. Bij ERIC’s die een lidstaat als gastland hebben, wordt in voorstellen tot wijziging van de statuten ervan bepaald dat de wijziging door de meerderheid van de lidstaten die lid zijn van dat ERIC, moet worden goedgekeurd.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Brussel, 2 december 2013.

Voor de Raad

De voorzitter

E. Gustas