Home

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1334/2013 van de Commissie van 13 december 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2008 wat de naam van de vergunninghouder betreft en wat de aanbevolen dosis van een preparaat van Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) en Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) betreft (Voor de EER relevante tekst)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1334/2013 van de Commissie van 13 december 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2008 wat de naam van de vergunninghouder betreft en wat de aanbevolen dosis van een preparaat van Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) en Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) betreft (Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding(1), en met name artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Danisco France SAS heeft in overeenstemming met artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 een aanvraag ingediend met het voorstel de naam van de vergunninghouder in Verordening (EG) nr. 1290/2008 van de Commissie(2) te wijzigen.

 2. De aanvrager stelt dat hij de vergunning voor het in de handel brengen van het preparaat Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) en Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) heeft overgedragen aan Danisco (UK) Ltd en dat de laatstgenoemde nu de rechten voor dit toevoegingsmiddel bezit.

 3. Het doel van de aanvraag is eveneens om het in de handel brengen van het toevoegingsmiddel met een concentratie die vijfmaal hoger is dan de minimale concentratie mogelijk te maken. Teneinde te waarborgen dat de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1290/2008 vastgestelde minimum- en maximumgehalten worden gerespecteerd, moet de aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder worden gewijzigd.

 4. De voorgestelde wijziging van de vergunninghouder is louter administratief en maakt geen nieuwe beoordeling van het desbetreffende toevoegingsmiddel noodzakelijk. De vergunninghouder heeft een vergunning gekregen op basis van een advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid(3). Het latere verzoek om de aanbevolen dosis te wijzigen is in overeenstemming met hetzelfde advies en maakt geen nieuwe beoordeling noodzakelijk. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid is in kennis gesteld van de aanvraag.

 5. Met het oog op de aanpassing aan de huidige situatie moet de handelsnaam in Verordening (EG) nr. 1290/2008 worden geschrapt.

 6. Om Danisco (UK) Ltd in staat te stellen gebruik te maken van zijn rechten, is het nodig dat de respectieve vergunningsvoorwaarden worden gewijzigd.

 7. Verordening (EG) nr. 1290/2008 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 8. Aangezien de onmiddellijke toepassing van de wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1290/2008 door deze verordening niet om veiligheidsredenen vereist is, mogen de bestaande voorraden worden opgebruikt tijdens een overgangsperiode.

 9. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1 Wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2008

Verordening (EG) nr. 1290/2008 wordt als volgt gewijzigd:

 1. In de titel wordt het woord „(Sorbiflore)” geschrapt.

 2. De bijlage wordt als volgt gewijzigd:

  1. in de tweede kolom worden de woorden „Danisco France SAS” vervangen door „Danisco (UK) Ltd”;

  2. in de derde kolom wordt het woord „(Sorbiflore)” geschrapt.

  3. in de negende kolom wordt punt 2 vervangen door:

   1. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: 5 × 108 FU”.

Artikel 2 Overgangsmaatregelen

De bestaande voorraden die voor 3 januari 2014 zijn geproduceerd en geëtiketteerd overeenkomstig de voorschriften die van toepassing waren voor 3 januari 2014, mogen verder in de handel worden gebracht en worden gebruikt tot en met 3 juli 2014.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 december 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso