Home

Besluit van de Europese Centrale Bank van 16 juni 2014 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB (ECB/2014/27) (2014/418/EU)

Besluit van de Europese Centrale Bank van 16 juni 2014 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB (ECB/2014/27) (2014/418/EU)

DE DIRECTIE VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, inzonderheid artikel 127, lid 2,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid artikel 11.6 en de artikelen 17, 22 en 23,

Gezien Richtsnoer ECB/2012/27 van 5 december 2012 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2)(1), en inzonderheid artikel 8, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Richtsnoer ECB/2012/27 legde de rentevergoeding voor betalingsmodulerekeningen en hun subrekeningen op zodanige wijze vast dat dit een besluit van de Raad van bestuur tot verlaging van de depositorente tot onder 0 procent zou hebben kunnen doorkruisen.

 2. Als gevolg daarvan is Richtsnoer ECB/2012/27 gewijzigd bij Richtsnoer ECB/2014/25(2) teneinde dergelijke mogelijke doorkruisingen te elimineren.

 3. Om die reden is een verdere aanpassing van Richtsnoer ECB/2007/7(3) noodzakelijk, zodat TARGET2-ECB de wijzigingen weergeeft die door Richtsnoer ECB/2014/25 worden aangebracht in de rentevergoeding voor betalingsmodulerekeningen en hun subrekeningen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1 Wijzigingen van Besluit ECB/2007/7

De bijlage bij Besluit ECB/2007/7 wordt als volgt gewijzigd:

 1. In artikel 1 worden de volgende definities toegevoegd:

  • „deposit facility” means a Eurosystem standing facility which counterparties may use to make overnight deposits with an NCB at a pre-specified deposit rate,”;

  • „deposit facility rate” means the interest rate applicable to the deposit facility”.

 2. Artikel 10, lid 3, wordt als volgt vervangen:

  „3.

  PM accounts and their sub-accounts shall be remunerated either at zero per cent or the deposit facility rate, whichever is lower.”.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 16 juni 2014.

De president van de ECB

Mario Draghi