Home

Besluit van de Europese Raad van 21 januari 2014 betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (2014/37/EU)

Besluit van de Europese Raad van 21 januari 2014 betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (2014/37/EU)

DE EUROPESE RAAD,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 283, lid 2,

Gezien het Protocol betreffende de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en met name artikel 11.2,

Gezien de aanbeveling van de Raad van de Europese Unie(1),

Gezien het advies van het Europees Parlement(2),

Gezien het advies van de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank(3),

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij brief van 17 december 2013 heeft de president van de Europese Centrale Bank, de heer Mario DRAGHI, kennis gegeven van het besluit van de heer Jörg ASMUSSEN om zijn functie in de directie neer te leggen vóór het verstrijken van zijn ambtstermijn op 31 december 2019. Zijn ontslag is ingegaan per 7 januari 2014. Er dient derhalve een nieuw lid van de directie van de Europese Centrale Bank te worden benoemd.

  2. De Europese Raad wenst mevrouw Sabine LAUTENSCHLÄGER te benoemen, die naar zijn oordeel voldoet aan alle eisen van artikel 283, lid 2, van het Verdrag,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Mevrouw Sabine LAUTENSCHLÄGER wordt benoemd tot lid van de directie van de Europese Centrale Bank voor een ambtstermijn van acht jaar die ingaat op 27 januari 2014.

Artikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 21 januari 2014.

Voor de Europese Raad

De voorzitter

H. van Rompuy