Home

Uitvoeringsbesluit van de Raad van 23 april 2014 tot goedkeuring van de actualisering van het macro-economische aanpassingsprogramma van Portugal (2014/235/EU)

Uitvoeringsbesluit van de Raad van 23 april 2014 tot goedkeuring van de actualisering van het macro-economische aanpassingsprogramma van Portugal (2014/235/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 472/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende de versterking van het economische en budgettaire toezicht op lidstaten in de eurozone die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit(1), en met name artikel 7, lid 5,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Verordening (EU) nr. 472/2013 geldt voor lidstaten die bij de inwerkingtreding van deze verordening reeds financiële bijstand ontvangen, daaronder begrepen bijstand van het Europees Financieel Stabilisatiemechanisme (EFSM) en/of de Europese Faciliteit voor financiële stabiliteit (EFSF).

  2. Verordening (EU) nr. 472/2013 bevat regels voor de goedkeuring van macro-economische aanpassingsprogramma's voor lidstaten die dergelijke financiële bijstand ontvangen; die regels moeten in samenhang met Verordening (EU) nr. 407/2010 van de Raad(2) worden toegepast wanneer de betrokken lidstaat zowel uit het EFSM als uit andere bronnen bijstand ontvangt.

  3. Aan Portugal is niet alleen uit het EFSM, maar ook bij Uitvoeringsbesluit 2011/344/EU van de Raad(3) en uit de EFSF financiële bijstand verleend.

  4. Omwille van de consistentie moet de actualisering van het macro-economische aanpassingsprogramma voor Portugal overeenkomstig Verordening (EU) nr. 472/2013 worden goedgekeurd met inachtneming van de relevante bepalingen van Uitvoeringsbesluit 2011/344/EU.

  5. Overeenkomstig artikel 3, lid 10, van Uitvoeringsbesluit 2011/344/EU heeft de Commissie, samen met het Internationaal Monetair Fonds en in samenspraak met de Europese Centrale Bank, voor de elfde maal getoetst welke vorderingen de Portugese autoriteiten bij de uitvoering van de overeengekomen maatregelen in het kader van het macro-economisch aanpassingsprogramma hebben gemaakt, hoe doeltreffend deze zijn en welk economisch en sociaal effect ze sorteren. Als gevolg van deze toetsing moet het bestaande macro-economische aanpassingsprogramma op bepaalde punten worden gewijzigd.

  6. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de relevante bepalingen van Uitvoeringsbesluit 2011/344/EU zoals gewijzigd bij Uitvoeringsbesluit 2014/234/EU van de Raad(4),

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 3, leden 8 en 9, van Uitvoeringsbesluit 2011/344/EU vastgelegde maatregelen die Portugal in het kader van zijn macro-economische aanpassingsprogramma moet nemen, worden goedgekeurd.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de dag van kennisgeving ervan.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de Portugese Republiek.

Gedaan te Brussel, 23 april 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

D. Kourkoulas