Home

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 27 mei 2014 tot wijziging van Besluit 2011/166/EU tot oprichting van het Share-Eric (2014/302/EU)

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 27 mei 2014 tot wijziging van Besluit 2011/166/EU tot oprichting van het Share-Eric (2014/302/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 723/2009 van de Raad van 25 juni 2009 betreffende een communautair rechtskader voor een Consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (ERIC)(1), en met name artikel 11, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Het Consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur voor de Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (Share-Eric) werd opgericht bij Besluit 2011/166/EU van de Commissie(2).

 2. De aan Besluit 2011/166/EU gehechte statuten van het Share-Eric voorzien in de verplaatsing van de statutaire zetel van Nederland naar Duitsland, zodra de noodzakelijke verklaring overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 723/2009 door de Duitse autoriteiten is verstrekt.

 3. In navolging van de door Duitsland verstrekte verklaring heeft het Share-Eric op 21 september 2013 een voorstel ingediend bij de Commissie tot wijziging van zijn statuten overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Verordening (EG) nr. 723/2009.

 4. Verschillende wijzigingen, waaronder de wijziging waarin de verplaatsing van de statutaire zetel naar Duitsland in aanmerking wordt genomen, zijn in werking getreden overeenkomstig artikel 11, lid 4 van Verordening (EG) nr. 723/2009.

 5. Voor andere wijzigingen met betrekking tot de omschrijving van eigendom en verspreiding van de gegevens van het Share-Eric en wijzigingen van de belastingvrijstellingen ten gevolge van de verplaatsing van de statutaire zetel naar Duitsland is de goedkeuring van de Commissie vereist.

 6. De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 20 van Verordening (EG) nr. 723/2009 ingestelde comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De aan Besluit 2011/166/EU gehechte statuten van het Share-Eric worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 27 mei 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel Barroso

BIJLAGE

De statuten van het Share-Eric worden als volgt gewijzigd:

 1. Artikel 11, lid 2, wordt vervangen door:

  „2.

  Het Share-Eric is de eigenaar van de enquête en van alle bijbehorende gegevens, met inbegrip van door het Share gecertificeerde toevoegingen, meta- en paragegevens en alle adres- en verbindingsbestanden, en van alle intellectuele-eigendomsrechten die voortkomen uit het opzetten en het uitvoeren van de enquête.”.

 2. Artikel 12, lid 1, wordt vervangen door:

  „1.

  Het Share-Eric verspreidt de verzamelde gegevens na deze te hebben opgeschoond, toegerekend en gedocumenteerd, en na de internationale en nationale privacywetgeving in aanmerking te hebben genomen onverwijld onder de wetenschappelijke gemeenschap.”.

 3. Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

  1. lid 4 wordt vervangen door:

   „4.

   De belastingvrijstellingen op grond van artikel 143, lid 1, onder g), en artikel 151, lid 1, onder b), van Richtlijn 2006/112/EG en overeenkomstig de artikelen 50 en 51 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 van de Raad(*) zijn van toepassing op goederen en diensten die voor officieel gebruik van het Share-Eric zijn, en die door het Share-Eric zijn aangeschaft en betaald, en waarvoor het te vergoeden btw-bedrag hoger is dan 25 EUR per factuur. Deze vrijstellingen gelden niet voor aanbesteding door individuele leden.

   De eerste alinea is echter niet van toepassing wanneer dit tot verstoring van de mededinging leidt.

  2. de volgende leden 5 en 6 worden toegevoegd:

   „5.

   Voor accijnsgoederen zoals omschreven in artikel 1, lid 1, onder b) en c) van Richtlijn 2008/118/EG van de Raad(*) kan een vrijstelling van de betaling van accijns overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder b) van die Richtlijn worden verleend mits deze accijnsgoederen voor officieel gebruik van het Share-Eric zijn en door het Share-Eric zijn aangeschaft en betaald.

   Er wordt geen vrijstelling van de betaling van accijns verleend voor accijnsgoederen bestemd voor persoonlijke gebruik door werknemers van het Share-Eric of door derde partijen.

   6.

   Voor de rechten die zijn betaald voor energieproducten en elektriciteit zoals omschreven in artikel 1, lid 1, onder a) van Richtlijn 2008/118/EG kan teruggaaf worden verleend overeenkomstig artikel 12, lid 1, onder b) en artikel 12, lid 2, van die Richtlijn mits deze energieproducten en elektriciteit voor officieel gebruik van het Share-Eric zijn, door het Share-Eric zijn aangeschaft en betaald en mits het bedrag van het recht hoger is dan 25 EUR per factuur.

   Er wordt geen vrijstelling verleend voor rechten op energieproducten of elektriciteit bestemd voor persoonlijke gebruik door werknemers van het Share-Eric of door derde partijen.